COVID-19: Cov Kev Hloov Ntawm Nyiaj Poob Haujlwm Rau Lub Sijhawm Muaj Kev Kub Ntxhov

Tus sau
Education for Justice

Zaum kawg kho Tshiab: 2020/9/24

Yog koj txoj haujlwm tau raug cuam tshuam los ntawm COVID-19, mus ua ntaub ntawv  thov nyiaj poob haujlwm tamsim no. Tejzaum yuav zoo dua yog tias mus ua ntaub ntawv thov hauv vassab vim coob leej tab tom tib txhij hu xovtooj rau lub sijhawm no.

Muaj tej yam uas hloov ib nyuag ntu rau cov cai ntawm nyiaj poob haujlwm. Mus saib peb daim ntawv qhia tseeb nyob rau Unemployment Benefits kom paub tau txog cov cai ib txwm muaj rau nyiaj poob haujlwm.

Cov cai tshiab:

  1. Lawv muab cov nyiaj them nce.  Tiam sis qhov kev pab cuam no xaus lawm, tamsis no koj tsuas tau nyiaj li niaj zaus lawm xwb.
     
  2. Cia ntau cov neeg uas ua haujlwm rau tus kheej thiab khaiv haujlwm tus kheej kom tau txais nyiaj poob haujlwm thiab. Ua ntaub ntawv thov tamsim no. Yog hais tias koj twb ua ntaub ntawv thov thiab tsis tau nyiaj vim hais tias koj ua haujlwm rau koj tus kheej, koj tsis tas rov qab ua ntaub ntawv thov dua lawm.
     
  3. Ntxiv sijhawm rau lub caij uas koj txais tau nyiaj poob haujlwm.

Yog koj ua tsis tau haujlwm vim COVID-19

Ntaub Ntawv Rau Cov Neeg Tuaj Txawv Tebchaws