Poob qab them nqi tsev lossis nqi fais fab, cua sov, thiab dej? Thov kev pab ntawm RentHelpMN.org (lus Askiv xwb)
Lug nug? hu 2-1-1 lossis ntaus koj tus zip code mus rau 898-211

COVID-19: Cov Kev Hloov Ntawm Nyiaj Poob Haujlwm Rau Lub Sijhawm Muaj Kev Kub Ntxhov

Tus sau
Education for Justice

Zaum kawg kho Tshiab: 2021/1/15

Yog koj txoj haujlwm tau raug cuam tshuam los ntawm COVID-19, mus ua ntaub ntawv  thov nyiaj poob haujlwm tamsim no. Tejzaum yuav zoo dua yog tias mus ua ntaub ntawv thov hauv vassab.

Muaj tej yam uas hloov ib nyuag ntu rau cov cai ntawm nyiaj poob haujlwm. Mus saib peb daim ntawv qhia tseeb nyob rau Unemployment Benefits kom paub tau txog cov cai ib txwm muaj rau nyiaj poob haujlwm.

Nyob rau lub Kaum Ob Hlis Hnub Tim 27, 2020, muaj ib txoj kevcai tshiab hloov cov cai poob haujlwm (unemployment):

  • Feem ntau cov neeg tau nyiaj poob haujlwm yuav tau $300 ntxiv ib lim tiam. Minnesota tseem tos cov nyiaj pab los ntawm tsoom fwv los mus them cov nyiaj ntxiv no.
     
  • Yog koj ua haujlwm rau koj tus kheej lossis ib tug neeg txais haujlwm rau nws tus kheej, koj yuav tau nyiaj pab 11 lim tiam ntxiv.
     
  • Yog koj yog tug neeg ua haujlwm tau ib daim W-2, lub xeev txoj cai muab 13 liam tiam ntxiv rau koj. 

Yog koj ua tsis tau haujlwm vim COVID-19

Ntaub Ntawv Rau Cov Neeg Tuaj Txawv Tebchaws