COVID-19: Cov Neeg Xauj Tsev Txoj Cai thiab Kev Hloov hauv Tsev Hais Plaub rau lub Sijhawm Muaj Kev Kub Ntxhov

Tus sau
Education for Justice

Zaum kawg kho Tshiab: 2020/10/12

Mus xyuas seb COVID-19 puas raug koj txoj cai xaub tsev li cas hauv Minnesota. Daim ntawv qhia tsheeb no hais txog txhua yam hauv qab no. Mus saib seb kem twg koj muaj lus nug txog.

  • Koj Qhov Nqi Tsev thiab Nuj Nqi: kawm seb koj puas yuav tau them nqi tsev thaum muaj Kab Mob Kub Ntxhov Thoob Ntiajteb, mus nrhiav kev pab them nqi tsev li cas, seb koj tus tswv tsev muab koj nqi tsev nce puas tau, thiab lwm yam ntxiv. 
  • Ntiab Tawm Tsev thaum muaj Kab Mob Kub Ntxhov Thoob Ntiajteb: nrhiav kom paub txog Minnesota’s qhov kev txwv ntiab tawm tsev (qhov ncua tsis pub ntiab tawm tsev), lub Center for Disease Control (CDC) qhov kev txwv ntiab tawm tsev thoob tebchaws, thiab cov kev zam ntawm cov cai no.
  • Koj Daim Ntawv Xaub Tsev:  yuav ua li cas yog hais tias koj daim ntawv xaub tsev yuav xaus? Thaum tawg koj thiaj tsiv tau ntxov thiab xaus koj daim ntawv xaub tsev? Koj tus tswv tsev cia neeg tuaj saib koj lub tsev puas tau?  Yuav ua li cas yog hais tias tsev puas es yuav tau kho? 
  • Tsev Luam thiab Tsev Txawb: cov kev cai txawv mentsis yog hais tias koj nyob tsev luam lossis lub tsev txawb.  Nyeem kem no kom paub seb txawv li cas.   

Koj Qhov Nqi Tsev thiab Nuj Nqi

Ntiab Tawm Tsev thaum muaj Kab Mob Kub Ntxhov Thoob Ntiajteb

Koj Daim Ntawv Xaub Tsev

Tsev Luam thiab Tsev Txawb