COVID-19: Neeg Xauj Tsev Cov Cai thiab qhov xaus tsis pub ntiab tawm neeg xauj tsev (Eviction Moratorium)

Tus sau
Education for Justice

Zaum kawg kho Tshiab: 2021/07/14

Qhov tsis pub ntiab tawm neeg xauj tsev (eviction moratorium) hauv Minnesota xaus lawm.  Yog koj tiv nyiaj them nqi xauj tsev, koj nrhiav tau kev pab los tiv thaiv kom tsis txhob ntiab tawm los ntawm www.RentHelpMN.org/hmn. Daim ntawv qhia tseeb no piav txog thaum twg pib ntiab tawm tsev tau, yog vim li cas, thiab koj yuav ua li cas thiaj tau kev pab.

NCO CIA:  Daim ntawv sau qhia koj txog xaus ntawv xauj tsev tsis zoo tib yam li nraug ntiab tawm tsev.  Yog koj tus tswv tsev hais tias koj daim ntawv xauj tsev yuav xaus, mus rau ntawm kem hauv qab hais txog Cov Ntawv Xauj Tsev (Leases) kom paub txog koj cov cai.

Them Nqi Tsev Lig & Kev Pab Them Nyiaj Xauj Tsev

Xaus Daim Ntawv Xauj Tsev lossis Kho Cov Teebmeem Tsev Puas