Ntsig Txog LawHelpMN.org

Minnesota Lub Chaw Sib Koom Tes Pabcuam (MLSC)

MLSC yog ib lub koom haum pabcuam raws cai lij choj nyob hauv Minnesota uas pab rau cov neeg khwv nyiaj tau tsawg (txom nyem) txog ntau yam ntawm kev pab rau cov neeg muaj teebmeem raws cai lij choj. Yog koj yeej hnov txog “chav lis haujlwm pabcuam raws cai lij choj” nyob hauv koj lub zos, nws yog ib feem ntawm MLSC. MLSC pab tsim thiab muab cov ntaub ntawv tseem ceeb qhia rau pej xeem sawd daws los ntawm cov ntaub ntawv qhia qhov tseeb, cov phau ntawv qhia me, thiab cov phau ntawv qhia. Xav mus txuag tau kev pab txog LawHelpMN.org rau ntawm MLSC, email statesupport@mnlegalservices.org.

Pro Bono Net

Pro Bono Net yog ibqho kev koom tes tshwj xeeb ntawm ntau feem ntawm cov zos uas tau txais txiag ntsig ntawm cov cai, feem ntau yog ua rau hauv lub nroog New York. Lawv siv cov ntaub ntawv tev-naus-laus-zis (technology) tsim kom muaj kev pab raws cai kom zoo ntxiv rau cov neeg khwv nyiaj tau tsawg thiab cov zej zos. Tuaj yeem sau ntawv mus rau Probono.net cov neeg ua haujlwm rau ntawm info@probono.net.

Lub Xeev Minnesota Lub Koom Haum Pab Cai Lij Choj (Minnesota State Bar Association (MSBA))

Lub Xeev Minnesota Lub Koom Haum Pab Cai Lij Choj (MSBA) yog ib lub koom haum yeem pab dawb ntawm cov kws paub txog feem cai lij choj hauv Minnesota. Lub chaw MSBA thiab nws cov phooj ywg ua haujlwm uake thiab cov koom haum pab cai lij choj hauv lub nroog yuav muab ntau yam kev pabcuam rau cov tswvcuab, cov kws pab txog feem cai lij choj thiab lub zos.

Koom Haum Pab Cai Lij Choj (Legal Services Corporation (LSC))

Koom Haum Pab Cai Lij Choj (LSC) yog ib lub koom haum pab neeg txom nyem ntiag tug uas raug teeb tsa los ntawm Tsoomfwv Xab-pha (Congress) kom nrhiav kev ncaj ncess raws li txoj cai lij choj rau txhua tus Neeg Meskas los ntawm kev muab kev pab raws cai lij choj rau cov neeg uas tsis muaj nyiaj them taus. LSC tsim xyoo 1974 los ntawm kev pab txhawb hauv tsoomfwv xab-pha thiab kev pab txhawb los ntawm feem tuav txoj cai ntawm Nixon, thiab raug pab nyiaj los ntawm tsoomfwv xab-pha.

Yog xav paub ntaub ntawv ntau ntxiv txog LawHelpMN.org, hu rau lub chaw pabcuam ntawm MLSC rau ntawm statesupport@mnlegalservices.org

 

LiveHelp

Contacting the LiveHelp service...