Tus Tsis Kam Lees

Cov Ntaub Ntawv Uas Tsis Yog Kev Qhuab Qhia Raws Cai. LawHelpMN.org raug npaj rau lub homphiaj ntawm cov ntaub ntawv dav dav xwb. Cov ntaub ntawv nyob rau ntawm LawHelpMN.org tsis yog kev qhuab qhia raws cai. Kev qhuab qhia raws cai yog nce raws tej kis tshwj xeeb ntawm txhua kis. Thiab tej zaum txoj cai lij choj ntawm ib lub xeev rau ib lub xeev kuj yuav sib txawv, yog li ntawd qee cov ntaub ntawv nyob ntawm lub web site no tej zaum yuav tsis raug raws li koj qhov kev txiav txim. Thaum kawg, cov ntaub ntawv uas nyob rau hauv LawHelpMN.org kuj tsis tuaj yeem lav txog qhov raug kho dua tshiab. Yog li ntawd, cov ntaub ntawv nyob hauv lub web site no yuav tsis hloov rau cov lus qhuab qhia ntawm lub chaw pab tswv yim raws cai uas muaj ntaub ntawv tso cai nyob hauv koj lub xeev.

Kev Tshaj Tawm Tus Kws Hais Plaub. Nyob rau qee kis txiav txim rau ntawm lub vev-xaij (web site) no tej zaum yuav tau txiav txim txog kev tshaj tawm tus kws hais plaub. Kev ntiav ib tug kws hais plaub yog ibqho kev txiav txim siab tseem ceeb uas tsis tas yuav nces raws li ib qho kev tshaj tawm xwb.

Ib qho lus hais ntawm ib tug kws hais plaub hloov tsis tau rau ib lo lus qhuab qhia ntawm tus kws hais plaub. Ua ntej yuav ntiav ib tug kws hais plaub, koj yuav tsum tshuaj ntsuam xyuas tus kws hais plaub ntawd lub koob lub npe thiab tej kev txhawj ntse.

Cov Chaw (Links). Lub web site no muaj lwm cov chaw (links) txuas mus rau lwm cov ntaub ntawv nyob hauv Is Thaws Nej (Internet). Cov chaw no raug muab raws li cov lus muab los hais thiab cov kev pab dawb rau koj los txheeb xyuas thiab nrhiav lwm yam Internet uas tej zaum yog qhov txaus siab, thiab tsis xav hais txog lossis ua rau pom txog qhov peb pab txhawb lossis yog cov phooj ywg lossis tau koom tes nrog cov neeg lossis cov npe uas tau tsim lub chaw no, thiab tsis yog cov chaw uas txhob txwm hais tawm lossis ua rau pom tias peb tau tso cai siv ib lub npe lag luam, tso npe lub cim ua lag luam, lub cim, raug raws cai lossis lub cim raws cai, lossis tau tshwj tseg lub cim uas tej zaum yuav tshwm sim rau hauv cov chaw no.

E-mail. Kev txheeb xyuas lub Web site no, lossis ke xa tsab e-mail hla mus los ntawm lub Web site no yuav tsis tsim kev phooj ywg losyog kev sib raug zoo ntawm ib tug kws hais plaub-tus neeg qhua. Kev xa email mus rau ib tug kws hais plaub uas tau hais tseg rau hauv lub chaw no yuav TSIS tsim ib kev phooj ywg losyog kev sib raug zoo ntawm ib tug kws hais plaub-tus neeg qhua los ntawm koj thiab tus kws hais plaub. Tshwj tsis yog koj twb yog ib tug neeg qhua ntawm tus kws hais plaub lawm, tej zaum koj tus email yuav TSIS raug tiv thaiv los ntawm txoj cai tshwj xeeb ntawm tus kws hais plaub-tus neeg qhua. Tsis tas li ntawd, tshwj tsis yog raug sau ua lus zais, email tuaj yeem raug nyiam saib los ntawm cov neeg uas tsis yog tus neeg txais. Lub sijhawm qeeb kawg nkaus yog tseem ceeb tshaj plaws rau feem ntau ntawm tej haujlwm raug raws cai. Tej zaum koj yuav poob tsis rau raws li cov cai yog koj tsis ntiav ib tug kws hais plaub kiag tam sim ntawd los pab qhia rau koj. Ntau leej neeg tsis kuaj xyuas lawv cov email, thiab qee cov kws hais plaub tsis teb tsab email uas tsis tau thov los ntawm cov neeg uas tsis yog neeg qhua.

LiveHelp

Contacting the LiveHelp service...