Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org (ingiriisi kaliya) 
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211

COVID-19: Amaanka Goobaha Shaqadda iyo ku Noqoshadda Shaqooyinka

Waxaa qoray
Education for Justice

Nidaamyada Amaanka

Hadii Shaqadii Ku Soo Noqo Lagu Yiri Aadanse U Malaynayn Inay Amaan Tahay Shaqo Ku Noqodku