Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

COVID-19: Manfacyada Shaqaalaha baaga-muudada la siiynayo xilliga Cudurka

Waxaa qoray
Education for Justice

Markii ugu dambeysay ee wax la soo geliyey: 2020/9/24

Hadii shaqadaadda uu saameeyn ku yeeshay cudurka COVID-19, codso manfacyada shaqaalaha baaga-muudada ah la siiyo markiiba. Waxay u badan tahay inay dhaqso badan tahay in lagu codsado khadka (apply online) waayo dad badan ayaa iminka isku dayaya inay soo wacaan.

Gobolku waxa uu ku sameeyey isbedelo ku meel gaar ah sharciyada u degsan manfacyada shaqaalaha baaga-muudadda noqda la siiyo. Ka eeg warqada xaqaa’iqa ee shabakada Unemployment Benefits wixii akhbaar ah ee ku saabsan sharciyada caadiga ah ee manfacyada shaqaalaha baag-muudadda noqda la siiyo.

Xeerarka cusubi:

  1. Waxa ay kordhiyeen cadadka lacagta la bixinayo. Laakiin barnaamijkani waa uu dhamaaday, hadda waxa aad heli uun cadadka joogtada ah.
  2. Waxa uu u ogolaadaa dadka iskood u shaqaysta ama shaqaalaha shaqooyinka ku tuur-tuurta inay qaataan manfacyada shaqaalaha baaga-muudadda ah la siiyo. Hadda codso. Hadii aad horey u codsatay oo laguuu diiday sababtoo ah iskaa- ayaad u shaqaysan jirtay, uma baahidn inaad mar kale codsato.
  3. Waxa ay kordiyeen mudadda ay socon doonto manfacyada baaga- muudada ah la siiyo.

AADAN U SHAQEYN KARIN SABAB LA XIRIIRTA COVID-19

Akhbaar ku saabsan Muhaajiriinta