Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org (ingiriisi kaliya) 
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211

COVID-19: Manfacyada Shaqaalaha baaga-muudada la siiynayo xilliga Cudurka

Waxaa qoray
Education for Justice

Markii ugu dambeysay ee wax la soo geliyey: 2021/1/15

Hadii shaqadaadda uu saameeyn ku yeeshay cudurka COVID-19, codso manfacyada shaqaalaha baaga-muudada ah la siiyo markiiba. Waxay u badan tahay inay dhaqso badan tahay in lagu codsado khadka (apply online).

Gobolku waxa uu ku sameeyey isbedelo ku meel gaar ah sharciyada u degsan manfacyada shaqaalaha baaga-muudadda noqda la siiyo. Ka eeg warqada xaqaa’iqa ee shabakada Unemployment Benefits wixii akhbaar ah ee ku saabsan sharciyada caadiga ah ee manfacyada shaqaalaha baag-muudadda noqda la siiyo.

Bishii Deseembar 27, 2020, sharci cusub ayaa waxa uu wax ka bedelay Xeerka lacagta shaqaalaha shaqa la’aanta ah la siiyo.

  • Intooda badan dadka hela lacagta shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo waxa ay helaan $300 asbuucii oo siyaado ah. Minnesota waxa ay ka sugaysaa dhaqaale dowlada dhexe si   ay u bixiso lacagahaa siyaadadda ah.
  • Haddii aad iskaa u shaqaysan jirtay ama aad tahay qandaraasle madax-banaan, waxa aad heli kartaa 11 asbuuc oo manfac ah oo siyaado ah.  
  • Hadii aad ahayd shaqaaalaha W-2, sharci dowladu leedahay ayaa waxa uu ku siiyaa 13 asbuuc oo siyaado ah.

AADAN U SHAQEYN KARIN SABAB LA XIRIIRTA COVID-19

Akhbaar ku saabsan Muhaajiriinta