COVID-19: Xaquuqda kireystaha iyo dhamaadka Hakinta Guri ka Saaritaanada

Waxaa qoray
Education for Justice

Markii ugu dambeysay ee wax la soo geliyey: 2021/07/14

Amarkii hakinta guri ka saaritaanka ee Minnesota waa uu dhamaaday waqtigiisii. Hadii kiro lagugu leeyahay, waxa aad ka heli kartaa caawimaad kaa ilaalisa adiga guri ka saarida www.RentHelpMN.org/so. Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay sharaxdaa kolka uu guri ka saaritaanku bilaabmayo, sababaha guriga la isaga saaro, iyo waxa aad sameyn karto si aad caawimaad u hesho.

OGOW: Ogaysiiska lagu joojinayo heshiiska liiska aad guriga ku degan tahay la mid maha guri ka saarida. Hadii ay qolada aad guriga uga jirtaa ay tiraa liiskaagu waa dhamaanayaa. Tag qaybta hoose ee ku saabsan Heshiiska liisyada si aad wax uga ogaato xaquuqdaada.

Kirada Mudaddii la Bixin Lahaa La soo Dhaafay & Gargaarka Dhanka Kirada ah

Joojinta Heshiiska Liiska Ama Dhibaatooyinka Guriga Wax la Halaysan ah?