Poob qab them nqi tsev lossis nqi fais fab, cua sov, thiab dej? Thov kev pab ntawm RentHelpMN.org (lus Askiv xwb)
Lug nug? hu 2-1-1 lossis ntaus koj tus zip code mus rau 898-211

Cov Cai Ntawm Cov Menyuam Muaj Kev Xiam Oob Qhab Kom tau Kev Pab Cuam ntawm Qhov Chaw Zov Menyuam

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm