Kev Cai Tsis Pub Luag Tej Paub

Kev Cai rau Txhuas Tus

Txoj cai tsis qhia no yog rau txhua tus uas siv LawHelpMN.org, thiab txhua tus uas sau daim ntawv tiv tauj “Contact Form” lossis Daim Ntawv Muaj Tseeb rau peb. 

Peb tsis khaws tseg koj tej ntaub ntawv qhia txog koj, xws li koj lub npe, chaw nyob, lossis email chaw nyob, tsuas yog thaum peb siv rau hauv ntawm daim ntawv "Contact Form" lossis Daim Ntawv Muaj Tseeb.  Peb tsuas yog khaws ntaub ntawv tseg seb neeg siv qhov vaj sab li cas.  Tej ntaub ntawv khaws tseg no tsis qhia tias koj yog leejtwg.    

Yog koj sau daim ntawv tiv tauj "Contact Form" lossis Daim Ntawv Muaj Tseeb, peb tsuas siv tej lus qhia txog koj los teb koj qhov lus nug nkaus nkaus xwb.  Peb khaws ntaub ntawv txog qhov kev sib tiv tauj tseg.  Muab  cov ntaub ntawv khaws tseg cia rau hauv peb lub vaj sab tom qab ntawv muab lwv tawm raws li peb cov kev cai ceev ntaub ntawv.

Cov ntaub ntawv peb khaws tseg los ntawm LawHelp Guide yog coj los siv nrhiav qhov kev cai lij choj zoo tshaj pab koj, kev qhia thiab xa koj mus cuag qhov kev pab rau koj qhov teebmeem.  Qhov no yog nyob ntawm koj nyob qhov twg, koj hnub nyoog, kev zwm rau tej pab pawg, tau nyiaj li cas thiab yuav tsim yog pab koj li cas txog ntawm cov kev cai lij choj, thiab koj qhov teebmeem hais plaub. Cov kev pab thiab cov koom haum siv cov lus tseem ceeb no los mus muab kev pab.  Peb nug tej lus no kom peb thiaj paub nrhiav qhov kev pab zoo tshaj rau koj.

Kev Txheeb Suav

Peb kuj khaws tseg kev txheeb suav thiab lwm yam ntaub ntawv hais txog seb neeg siv peb lub vaj sab ua dabtsi thiab los ntawm Google Analytics.  Tagnrho tej ntaub ntawv tsis qhia tias nws yog leejtwg.

Peb siv Google Analytics los xyuas seb pestsawg leej tuaj xyuas peb lub vaj sab.  Google Analytics saib seb koj mus tshawb nrhiav dabtsi ces nws khaws tej no tseg.  Nws khaws tej ntaub ntawv no tseg tabsis zais tsis qhia koj yog leejtwg.  Peb tsuas pom tias neeg nyiam tshawb nrhiav dabtsi xwb, tsis muaj ntaub ntawv qhia txog koj tus kheej kiag.  Peb siv Google Analytics los: 

 • Taug qab seb peb cov ntsiab lus siv npaum li cas thiab pestsawg leej tau mus xyuas lawm.  Qhov no qhia peb tias yuav txiav txim kho cov ntsiab lus twg thiab tshaj tawm li cas.
 • Qhia cov neeg muab nyiaj txhawb peb thiab lwm cov peb xav kom muab nyiaj txhawb peb hais tias neeg siv peb lub vaj sab li cas xyoos dhaus xyoo. 
 • Kawm kho thiab ua peb lub vaj sab no kom ua haujlwm zoo tshaj rau coob leej dua.
 • Kom paub tej teebmeem lossis kev tiv thaiv mus siv peb lub vaj sab. 
   

Yog koj tsis kam Google Analytics khaws tseg koj kev tshawb nrhiav, ces koj nias Google Analytics Opt-out Browser Add-on.  Kawm ntxiv txog  Google Analytics Data Collection.

Peb qhia tej ntaub ntawv khaws tseg los ntawm LawHelp Guide thiab Google Analytics nrog rau:   

 • Cov neeg pab nyiaj txhawb peb thiab cov neeg peb xav kom pab nyiaj txhawb peb.
 • Cov neeg ua haujlwm nrog peb txog kev cai lij choj thiab cov zej zog paub txog txuj ci tshiab - los sib koom tes kho lub vaj sab kom zoo lossis muaj kev qhia/kawm txog kev siv lub koom haum kev cai lij choj lub vaj sab.
 • Cov neeg kho peb lub vaj sab kom zoo tshaj thiab cov tuaj kho peb qhov vaj sab thaum puas.
   

Peb tsis muag lossis siv tej ntaub ntawv khaws tseg los muag khoom rau koj.  Tej zaum peb siv tej ntaub ntawv los kawm seb yuav ua li cas thiaj li tshaj tawm peb cov kev pab lossis lub vaj sab no kom zoo tshaj.

Peb cov vaj sab tsis txhob txwm khaws tej ntaub ntawv txog menyuam yaus tseg. 

Yog koj yog ib leej niam/txiv lossis tus sawv cev rau tus menyuam thiab koj ntseeg tias peb lub vaj sab tau khaws ntaub ntawv tseg txog koj tus menyuam, thov tiv tauj peb, contact us.

Kawm ntxiv txog tiv thaiv koj tus menyuam “online” protecting your child's privacy online.

Cov Vaj Sab

Peb cov vaj sab muaj chaw mus tau lwm tej vaj sab.  Yog koj nias ib lub vaj sab ntawm, lawv coj koj mus rau lwm tej vaj sab uas peb tsis tswj hwm lawm.  Txoj kev cai no tsis npog lwm cov vaj sab tej kev cai. 

Kev ruaj ntseg siv “Internet”

“Internet” tsis yog 100% zoo.  Peb lav tsis tau tias lub vaj sab no muaj kev ruaj ntseg.  Ua zoo xyuas thaum siv “Internet”!  Yog koj siv pej xeem lossis lwm tus neeg/qhov chaw lub computer, cov lus koj ntaus tseg yuav raug khaws cia hauv lub computer ntawv thiab lwm tus neeg mus nrhiav tau tom qab ntawd.  Thaum siv tag yuav tsum kaw tawm ntawm qhov koj tshawb nrhiav ntawd.  

Kho Txoj Kev Cai Tshiab

Thaum sijhawm mus peb yuav hloov txoj cai ua haujlwm tsis qhia neeg paub lossis cov kev cai no. Yog hais tias hloov lawm, yuav muab txoj kev cai tshiab tshaj tawm tso rau hauv chav nov.

Lus nug txog txoj Qhov Kev Cai no

Yog koj muaj lus nug txog txoj Kev Cai Tsis Qhia no lossis peb kev khaws thiab siv koj tej ntaub ntawv, thov tiv tauj peb, contact us.

Updated: 11/28/2018