Lus Tsis Lav

Qhov no Yog Lus Qhia Xwb, Tsis Yog Pab Tswv Yim Txog Kev Cai Lij Choj. LawHelpMN.org yog kev qhia kom paub xwb. Cov kev qhia nyob rau hauv LawHelpMN.org tsis yog pab tswv yim rau kev cai lij choj thiab sawv cev tsis tau rau tus kws lij choj. Ib rooj plaub nyias txawv nyias. Yog koj xav tau tswv yim txog kev cai lij choj, mus nrhiav ib tug kws lij choj. Tsis lav tias cov kev qhia nov yuav muaj raws li cov kev cai siv niaj hnub no. Tsis tas li ntawd, kev cai yuav txawv ib lub xeev rau ib lub xeev, ces tej zaum cov kev qhia hauv qhov vaj sab no yuav tsis yog rau koj lub xeev.

Tsis Lav Tias Yuav Nrhiav Tau Kev Pab. LawHelpMN muaj lus qhia txog tej khoos kas nyob hauv zej zog pab neeg muaj teebmeem txog kev cai lij choj. Cov khoos kas no nyias pab nyias lawm ib yam. Txawm yog tias LawHelpMN.org muab koj npe mus cuag ib lub khoos kas, qhov no lav tsis tau tias lub khoos kas yuav pab tau koj. Ib lub khoos kas twg nws muaj nws txoj kev cai los txiav txim siab seb nws pab puas tau ib tug twg. LawHelpMN.org tsis lav cov kev coj/ua los ntawm cov khoos kas koj xaiv ntawm peb lub vaj sab no.

Kws Lij Choj Khu Xab Nas. Txiav txim siab ntiav ib tug kws lij choj yog ib qhov tseem ceeb. Tsis txhob txiav txim siab tsuas yog pom daim ntawv khu xab nas xwb. Ua ntej yuav txiav txim siab rau ib tug kws lij choj, kuaj lawv lub koob npe thiab ntaub ntawv ua kws lij choj.

Tej qhov chaw ntawm lub vaj sab no yuav zoo li kws lij choj kev khu xab nas. Yog muaj kws lij choj lossis khoos kas nyob rau hauv LawHelpMN.org, nws tsis txhais tias peb pom zoo tus kws lij choj lossis lub khoos kas ntawd.

Lwm Cov Kev Pab. LawHelpMN.org muaj chaw mus tau rau lwm cov pab nyob hauv vaj sab. Tej zaum lwm cov kev pab ntawd yuav pab koj nrhiav tau lwm txoj kev pab uas koj siv tau lossis txaus siab rau.

  • Txawm yog muaj lwm cov kev pab ntawd nyob rau hauv peb lub vaj sab los tsis txhais tias peb pab nyiaj txiag rau lawv, poo lossis koom tes nrog cov neeg tsim tsa cov kev pab ntawd.
  • Tsis yog peb txoj haujlwm los saib xyuas lwm cov kev pab ntawd lossis lawv cov lus kom muaj kev ruaj ntseg, muaj tseeb thiab raws sijhawm.
  • Peb tso lus tsis tau rau ib tug twg los siv tej tuam xab npe, tuam xab duab, lub thwj, lub cim raws cai, lossis ntaub ntawv zwm cia uas tej zaum los nrog lwm cov kev pab cov vaj sab.
  • Peb tsis lav txog cov lus nyob rau lwm qhov vaj sab uas koj siv.
  • Peb tsis lav txog kev npog tus kheej lossis kev ruaj ntseg uas koj ntaus cia rau lwm qhov vaj sab.
  • Peb tsis lav txog tej kev khu xab nas lossis kev taug koj qab nyob rau lwm qhov vaj sab uas tej zaum koj tau siv lawm.
     

E-mail. Saib LawHelpMN.org lossis xa e-mail ntawm lub vaj sab no, TSIS txhais tau tias tus kws lij choj thiab koj muaj kev sib cog lus hais plaub nrog rau LawHelpMN.org. Xa e-mail mus rau ib tug kws lij choj lossis khoos kas muaj npe nyob hauv lub vaj sab no TSIS txhais tau tias tus kws lij choj thiab koj muaj kev sib cog lus hais plaub ntawm koj thiab tus kws lij choj lossis lub khoos kas. Yog hais tias tus kws lij choj tsis tau sawv cev rau koj lossis tau kev pab los ntawm lub khoos kas, koj qhov e-mail yuav TSIS raug tiv thaiv raws li kev cai muaj rau tus neeg raug pab thiab nws tus kws lij choj . Yog koj qhov e-mail tsis raug zais, tej zaum lwm tus neeg koj tsis tau xa mus rau yuav nyiag tau lossis pom. Peb tsis lav txog kev npog tus kheej lossis kev ruaj ntseg ntawm cov emails koj xa tawm.

Feem ntau mas cov sijhawm teem kom hais plaub tiav tseem ceeb heev. Tej zaum koj yuav poob tej txoj kev cai lij choj yog koj tsis ntiav tus kws lij choj sai li sai tau los pab koj. Tsis txhob xa email mus rau kws lij choj nrhiav kev pab. Coob tug tsis saib lawv tej email txhua txhua hnub, thiab ib txhia kws lij choj tsis teb cov email uas tsis yog cov neeg lawv sawv cev rau.