Poob qab them nqi tsev lossis nqi fais fab, cua sov, thiab dej? Thov kev pab ntawm RentHelpMN.org
Lug nug? hu 2-1-1 lossis ntaus koj tus zip code mus rau 898-211

Kev Pab Kev Cai Lij Choj Rau Cov Neeg Nyob Hauv Xeev Minnesota

Nrhiav cov ntsiab lus hauv Qhov Chaw Qhia Yus Pab Yus Tus Kheej

Two hands shaking across a table

Kev Cob Qhia Koj Ntseeg Tau

Cov neeg Minnesota tau txais kev cob qhia txog kev cai lij choj los ntawm cov Legal Aid Hoob Kas tau tshaj 100 xyoo los lawm. Qhia ntxiv txog peb »

A family of three standing outside

Kws Lij choj thiab cov chaw pab hais plaub