Qhia Txog Peb

Legal Services State Support (State Support) yog ib lub khoos kas los ntawm Minnesota Legal Services Coalition (MLSC), xya lub khoos kas pab txog kev cai lij choj los sau ua ib pawg los pab cov neeg tsis muaj nyiaj txog ntau yam teeb meem lossis kev plaub ntug. State Support saib xyuas qhov “website” no. ProJusticeMN.org pab txhawb, thiab MNLegalAdvice.org, ib lub “website” qhia txog kev cai lij choj thoob lub xeev. State Support lub homphiaj yog los txhim kho kom muaj kev ncaj ncees rau txhua tus neeg nyob hauv Minnesota. Ua kom tau li lub homphiaj no, State Support muaj kev koom tes dav nrog rau cov khoos kas pab cuam txog kev cai lij choj, lub Minnesota State Law Library, lub Minnesota State Bar Association, lub Minnesota Judicial Branch, thiab lwm cov khoos kas hais kev ncaj ncees hauv zej zog.