Vaj Sab Kev Pab

Qhov Chaw Yus Pab Yus Tus Kheej Qhov Chaw Muaj Cov Ntaub Ntawv Qhia Yus Pab Yus Tus Kheej  cia koj mus tshawb kev pab ntawm cov ntaub ntawv yus pab yus tus kheej kom paub ntxiv lossis teb koj tej lus nug.

Phau ntawv Kws Kho Mob thiab Cov Chaw Kuaj Mob Kws Lijchoj thiab Cov Chaw Pab Hais Plaub pab rau cov neeg uas twb paub lub koom haum lossis hom teebmeem kev cai lij choj nws nrhiav lawm. 

Puas yog nrhiav lwm hom lus? LawHelpMN muaj lus Spanish, Hmoob, thiab Somali.  Tus pas xim xiav saum toj phab ntawv no qhia cov lus no. Nias hom lus ces nws mam coj koj mus rau qhov vaj sab ntawd.