Cov Kawm lus Askis: Koj Txoj Cai kom Tau Kev Kawm Ntawv Vaj Huam Sib Luag

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog tias cov tsev kawm ntawv yuav tsum ua li cas los pab cov neeg kawm lus Askiv thiab lawv niam thiab txiv.