Cov Kawm lus Askis: Koj Txoj Cai kom Tau Kev Kawm Ntawv Vaj Huam Sib Luag

Tus sau
Education for Justice

Cov Kawm Lus Askis (ELL), kuj hu ua Askis yog hom Lus Thib Ob (ESL), muaj txoj kev kom tau kev kawm ntawv vaj huam sib luag hauv tsev kawm ntawv.  Qhov no txhais tau tias nws muaj txoj cai uas lub tsev kawm ntawv yuav tsum pab cov menyuam kawm ntawv kom kawm tau zoo hauv cov hoob kawm ntawv.