Hom Haujlwm thiab Cov Cai Koj Muaj

Tus sau
Education for Justice

Koj hom haujlwm yog seb koj yog tus neeg ua hom haujlwm zoo licas.  Tseem ceeb koj paub qhov no vim koj cov cai tom haujlwm yog nyob ntawm koj hom haujlwm. Koj hom haujlwm kuj cuam tshuam txog tias koj yuav tau kev pab dabtsi thiab raug txiav se li cas.