Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211

Martabadaha Shaqada iyo Xaquuqdaada

Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Martabadaada shaqadu waa waxa sheega nooca shaqaalaha ah ee aad tahay. Waa muhiim in la ogaado arrintan waayo xaquuqdaada shaqada waxa ay ku xiran tahay martabadaada. Martabada shaqadaadu waxay kaloo saameysaa dheeftaada iyo canshuurta.