Yuav ua cas thiaj ua tau Tus Sawv Cev Zoo rau Koj Tus Menyuam nyob hauv Kawm Ntawv Tshwj Xeeb (Special Education Services)

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog tias leej niam/txiv uas muaj tus menyuam xiam oob qhab yuav nrog tsev kawm ntawv tham li cas es nkawv tus menyuam thiaj li yuav tau txais cov kev pab zoo tshaj los ntawm kev kawm ntawv tshwj xeeb.