Yuav ua cas thiaj ua tau Tus Sawv Cev Zoo rau Koj Tus Menyuam nyob hauv Kawm Ntawv Tshwj Xeeb (Special Education Services)

Tus sau
Education for Justice

Kuv xav ua ib tug sawv cev zoo rau kuv tus menyuam.  Kuv yuav pib li cas?

Paub koj txoj cai! Kawm txog cov kev kawm tshwj xeeb (special education) thiab lwm cov kev pab muaj rau koj tus menyuam.  Kom nkag siab txog cov txheej txheem luj xyuas uas lub tsev kawm ntawv siv los txiav txim seb cov kev pab twg yog cov koj tus menyuam thiaj li tau txais.  Muaj ib daim ntawv sau qhia txog cov kev pab ntawm cov vas sab nyob tom qab ntawm daim ntawv qhia tseeb no rau cov tsev neeg ntawm cov menyuam xiam oob qhab.

Daim ntawv qhia tseeb no yuav pab koj npaj thiab txheeb rau cov sablaj nrog lub tsev kawm ntawv.  Nws kuj muab tswv yim rau koj tias yuav ua li cas thaum muaj teeb meem tshwm sim.