Kaum txoj kev qhia tswm yim rau qhov txheej txheem kawm ntawv tshwj xeeb “Special Education” thiab hom phiaj npaj rau tus kheej kawm ntawv “Individual Education Plans” (IEPs)

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv no qhia txog cov kev zoo tshaj rau koom tes nrog koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv thiab qhov txheej txheem kawm ntawv tshwj xeeb.