10 Talo oo waaweyn oo ku saabsan Nidaamka Waxbarashada Gaarka ah iyo Qorshayaasha Waxbarashada Shakhsiyanka ah (IEPs)

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay bixisaa akhbaar ku saabsan sida ugu fiican ee loola shaqeeyo iskuulka ilmahaaga iyo nidaamka waxbarashada gaarka ah.