Kev Ceeb Toom Rau Cov Neeg Txawv Tebchaws

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Kuv nyob hauv tebchaws U.S. no tsis raws cai, tabsis kuv xav ua ntawv thov nyob nov kom raws cai yav tom ntej no.

Puas muaj tej yam kuv ua tau tam sim no kom pab tau kuv muaj feem tau nyob tebchaws no yav tom ntej? 

Yog koj nyob hauv tebchaws U.S. tsis tau kev tso cai, koj ua txhaum U.S. cov cai tswj neeg txawv tebchaws.  Yuav muaj feem raug ntes los ntawm tsoom fwv cov tub ceev xwm hauv Immigration & Customs Enforcement (ICE) thiab yuav raug xa rov qab.  Yog koj tuaj nov tsis raws kevcai, tabsis cia siab tias yuav thov kom tau nyob ib hnub twg, nws muaj tej yam koj ua tau uas yuav pab kom koj muaj feem hloov kom koj nyob tau raws cai yav tom ntej no.