Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211

Digniinaha Muhaajiriinta

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Kuma aan joogo Mareykanka (U.S.) si sharci ah, laakiin, waxa aan doonayaa inaan codsado sharci si aan si sharci ah halkan ugu joogo mustaqbalka.

Ma jiraan wax aan samayn karo hadda si aan u badiyo fursadahayga helida sharci hadhow?

Hadii aad ku joogto Mareykanka (U.S.) ogolaansho la’aan, waxaad jabinaysaa Sharciga Laanta socdaalka ee Mareykanka (U.S.).Waxaad ku jirtaa khatar ah inay ku xirto Hay’ada Laanta Socdaala & Kastamka (ICE) iyo in lagu masaafuriyo. Hadii aadan ku joogin halka sharci, laakiin aad rajaynayso inaad maalin uun hesho, waxa jira wax aad samayn karo si aan u badiyo fursadahayga helida martabad sharci hadhow.