Kuv Tso Tus Menyuam Npe Ua Se Puas Tau?

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog cov kev zoo uas tso cov menyuam rau hauv koj daim ntawv ua se, cov neeg txheeb ze twg koj thiaj tso tau, thiab yuav ua li cas thiaj tau nyiaj rov qab los.  

Daim ntawv qhia tseeb no tsuas siv tau rau xyoo ua se 2022 xwb. 
Se ua haujlwm yuav tsum xa mus lub tim 18, xyoo 2023.