Nyiaj Se Tau Rov Qab Rau Cov Ua Haujlwm Tau Nyiaj Tsawg

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog ob peb hom se uas koj muaj feem tau nyiaj rov qab los thiab yuav ua li cas thiaj tau lawv.

Daim ntawv qhia tseeb no tsuas siv tau rau kev ua se xyoo 2022. 
Nyiaj ua haujlwm tau los kev ua se yuav tsum xa mus lub Tsib Hlis Ntuj, tim 18, xyoo 2023.

Tebchaws Cov Txiaj Ntsim Se

Minnesota Txiaj Ntsim thiab Kev Rov Nyiaj

Yog Koj Tsis Tau Tso Npe Ua Se, Tso Npe Tam Sis No!