Nyiaj Se Tau Rov Qab Rau Cov Ua Haujlwm Tau Nyiaj Tsawg

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog ob peb hom se uas koj muaj feem tau nyiaj rov qab los thiab yuav ua li cas thiaj tau lawv.

Tebchaws Cov Txiaj Ntsim Se

Minnesota Txiaj Ntsim thiab Kev Rov Nyiaj

Yog Koj Tsis Tau Tso Npe Ua Se, Tso Npe Tam Sis No!