Kuv Tus Tswv Tsev Los Puas Tau Hauv Kuv Tsev? Tus Neeg Xauj Tsev Txoj Cai Tsis Pub Lwm Tus Los Hauv Nws Tsev

Minnesota txoj kevcai hais tias tus tswv tsev lossis tus tu tsev tsuas los tau hauv koj lub tsev apartment yog tias muaj kam haujlwm lossis xwm ceev xwb.  Yog kam haujlwm no ces tus tswv tsev yuav tsum qhia koj paub ua ntej .  Tus tswv tsev yuam tsis tau kom koj xee npe tso tseg koj txoj cai uas yuav tsum qhia koj ua ntej lawv yuav los hauv koj lub tsev apartment.  Tej lub zos muaj kevcai tsis pub tswv tsev los hauv koj tsev.  Yog xav paub, hu rau lub chaw kuaj tsev lossis tus thawj coj hauv koj lub zos.