Kuv Tus Tswv Tsev Los Puas Tau Hauv Kuv Tsev? Tus Neeg Xauj Tsev Txoj Cai Tsis Pub Lwm Tus Los Hauv Nws Tsev

Tus sau
Education for Justice

Pib lub Ib hli hnub tim1, 2024, ntau cov kev cai lij choj txog vaj tse hloov lawm. Peb tab tom ua haujlwm los hloov tshiab cov kev pab ntawm no. Txog thaum peb ua tiav, ib co kev cai lij choj tseem ceeb tej zaum yuav tsis muaj lossis tsis yog. 

Yog koj muaj lus nug txog cov kev cai lij choj tshiab thiab lawv raug koj qhov teebmeem, hu Legal Aid ntawm  1-(877) 696-6529 lossis tiv tauj HOME Line ntawm  612-728-5767 lossis   https://homelinemn.org/e-mail-an-attorney/.

Daim ntawv qhia no tham txog thaum twg koj tus tswv tsev thiaj li los tau hauv koj tsev thiab los li cas, thiab yuav ua li cas yog koj tus tswv tsev los hauv tsev tsis raws kevcai.