Qolada Guriga aan uga jiraa ma soo geli kartaa Gurigayga?

Sharciga Minnesota waxa uu leeyahay qolada gurigu waxa kaliya oo ay gurigaaga u soo geli karaan sababo hawleed ama xaalad degdeg ahi hadii ay jirto. Hadii aysan ahayn sabab hawleed, qolada gurigu waa inay ku sii sheegtaa mar hore galitaanka. Qoladu gurigu kaama saxiixi karaan wax aad uga tanaasulaysa xaquuqdaada ah inaad horey u sii ogaato hadii ay rabaan inay soo galaan gurigaaga. Magaalooyinka qaarkood waxa ay leeyihiin sharciyo xog xafidida kireystaha iyo guryaha ku saabsan. Wax waad ka ogaan kartaa arrintaa hadii aad wacdo xafiiska fatashaada guryaha ee deegaankaaga ama duqda magaaladaadda.