Rho Tawm Sijhawm So Tom Haujlwm: Yug Menyuam, Yuav Menyuam Los Tu, Tsev Kawm Ntawm Cov Koom Txoos

Tus sau
Education for Justice

COVID-19: Nws muaj kevcai tshiab txog rho tawm sijhawm so vim muaj kev kub ntxhov thoob tebchaws.

Mus rau https://www.dol.gov/agencies/whd/fmla/pandemic

Tej zaum koj muaj cai nrho tawm sijhawm so tim haujlwm tsis them nyiaj (sijhawm so) thaum cev xeeb tub, yug menyuam, tom qab yug menyuam rau niam lossis txiv, los yuav tus menyuam, lossis rau lwm yam txog menyuam.

Txoj kevcai rau Sijhawm So rau Tsev neeg thiab Muaj mob (FMLA)

Minnesota Txoj Kevcai Sijhawm So Thaum Cev Xeeb Tub thiab Thaum Ua Niam Ua Txiv

Txoj Kevcai Sijhawm So rau Tsev Kawm Ntawv Cov Kev Sablaj thiab Koom Txoos

Lus Nug?