Fasaxa Shaqada: Ciidaha Dhalashada, Korinta, Xafladaha Dugsiga

Waxaa qoray
Education for Justice
COVID-19. Waxaa jira sharciyo cusub oo ku saabsan fasaxyada taasoo ay ugu wacan tahay cudurka dilaacay. Soo booqo https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave

Waxa aad xaq u leedahay in aad qaadato fasax aan lacag lagu siineyn (fasax shaqo) ee shaqada taasoo ay ugu wacan tahay uurka, dhalashada, dhalmada, ama fasaxa dhalmada, si aad ula wargeeto ilmo aad korsaneyso, ama sababo kale oo la xiriira caruurta. 

Sharciga Fasaxa Qoyska (FMLA)

Sharciga Minnesota Uuureyda Iyo Waalidnimada Ee Fasaxa

Fasaxa Kulanka Dugsiyada Iyo Ciyaaraha Ardayda

Wixii su’aalo ah?