Saib xyuas thiab Txiav txim txhua yam rau

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no piav txog cov neeg saib xyuas thiab cov neeg saib xyuas txiav txim rau txhua yam, cov cai thiab luag haujlwm ntawm sawvdaws uas nyob rau hauv, thiab yuav ua li cas thiaj ua tau lossis xaus ib daim.