Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org (ingiriisi kaliya) 
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211

Mas’uul Ka Noqoshada Iyo U Maamulidda Dhaqaalaha

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada