Tawm Tsam kev Txiav Txim rau SSB

Tus sau
Education for Justice

Lub xeev qhov kev pab rau cov neeg dig muag (State Services for the Blind (SSB) yeej muaj ib qho txheej txheem txog kev tawm tsam kev txiav txim yog hais tias koj tsis zoo siab nrog rau kev txiav txim siab lawv tau txiav txim rau koj rooj lus.  Yog hais tias koj yog ib tug neeg tau sau ntawv mus thov los yog twb ho yog ib tug neeg es twb tau kev pab lawm, koj muaj txoj cai:

  1. Nug kom ib tug neeg saib xyuas (supervisor) hauj lwm SSB txawv rov qab saib dua

              thiab/los yog

  1. Nug koj muaj ib tug neeg sab nraud es nyob hauv nruab nrab pab neb sib kho kom haum (mediation). Qhov no txhais tau tias ib tug neeg sab nraud yuav los pab koj thiab VRS kom neb sib haum thiab muaj kev pom zoo

              thiab/los yog

  1. nqa koj cov pov thawj mus qhia, cov ntaub ntawv thiab cov neeg ua tim khawv mus rau tus neeg tswj rooj plaub sab laj kom ncaj ncees (impartial hearing officer)