Txuj Ci Tshiab Pab Neeg thiab Tsev Kawm Ntawv

Tus sau
Education for Justice

Txuj Ci Tshiab Pab Neeg Yog Dabtsi? 

Txuj Ci Tshiab Pab Neeg (AT) yog yam khoom lossis kev pab uas pab neeg muab xiam oob qhab kom pab lawv tej kev txawj ntxiv, kom tsis txhob xiam, lossis pab zom zoo tshaj. 

Thaum hais txog AT thiab tus menyuam kawm ntawv uas muaj xiam oob qhab, nws muaj cov kevcai cov tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg yuav tsum paub.