Txuj Ci Tshiab Pab Neeg thiab Tsev Kawm Ntawv

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog tias leejtwg thiaj siv tau khoom txujci tshiab pab neeg hauv cov tsev kawm ntawv, yuav siv nws li cas thiab yuav tham li cas nrog cov neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv txog koj tus menyuam tej kev toobkas.