Zam Tus Nqi them ua Ntaub Ntawv Immigration

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm
Thaum lub Yim Hli Ntuj 2020, USCIS tsim ib tsab cai tshiab es hloov ntau qhov nqi thiab tsis pub muaj kev zam rau ntau qhov nqi.  Qhov cai nov nres tsis siv thaum lub Cuaj Hlis tabsis kuj yuav rov muab coj los pib siv dua thaum twg los tau. Saib hauv https://www.uscis.gov/ kom paub ntau dua. Nrog ib tug kws lij choj tham txog qhov no ua ntej koj xa daim ntawv thov mus.

Ua Daim Ntawv Thov Kev Zam Tus Nqi Them Form I-912