Zam Tus Nqi them ua Ntaub Ntawv Immigration

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog leejtwg thiaj muaj feem tsis tau them nyiaj los ua cov ntawv txawv tebchaws thiab yuav ua daim ntawv tsis tau them nyiaj li cas.

Ua Daim Ntawv Thov Kev Zam Tus Nqi Them Form I-912