Lis Txog Cov Nuj

Tus sau
Education for Justice

Ntau tsev neeg yeej ntsib nuj nqis hauv lawv lub neej ib zaug twg.  Paub hauj lwm, tsis tau nyiaj pab los ntawm tsoom fwm lawm, cia li muaj nuj nqi kho mob tam sim ntawd, los yog sib nrauj yeej ua tau rau tsev neeg tiv nuj nqis.  Muaj ntau txoj hau kev es cov neeg koj tiv lawv nqi yeej tsib kom koj them cov nqi rau lawv.  Ob txoj kev es lawv ib txwm siv los mus tsib mus yog thaum lawv siv ib lub tuam txhab tsib nqi hu ua collection agency, thiab thaum lawm coj koj mus foob nram tsev hais plaub.  Cov tswv yim no yeej muab tham rau hauv phau ntawv no.

Cov neeg hu tuaj tsib nqi mas ib txwv yeej siv cov tswv yim ua kom ntxhov siab los yog tseem phem tshaj ntawv thiab – thiab tej zaum cov tswv yim ntawv twb tsis yog ua raws txoj cai.  Phau ntawv no sau qhia kom pab cov tsev neeg es them tsis tshua taus lawv cov nuj nqi es yog piav mentshis txog txoj cai cov neeg txais nyiaj muaj thiab muaj cov tswv yim es tej zaum yuav pab tau.  Phau ntawv no mas yog ib phau ntawv luv luv los qhia xwb thiab nws tsis yog los mus teb tag nrho cov lus nug koj muaj txog cov kev cai lij choj thiab nug txog nyiaj txiag.

Yog hais tias koj tab tom yuav poob koj lub tsev vim koj them tsis taus los yog foreclosure, nraug ncaws tawm tsev, los yog koj lub tsev raug ywv, koj yuav tsum tau mus sab laj nrog rau kws lij choj thiab cov neeg ua hauj lwm rau sab nyiaj txiag.

Ntu 2 - Cov Credit Cards

Ua Zoo Xav Txog Lwm Yam

Siv ib daim credit card ces yog qiv nyiaj es them tus paj siab siab.  Tsis txhob mloog tej lus dab ntxias hu ua “teaser” es tus paj tsuas yog zoo ib ntus xwb, es yog koj them tsis tau tag nrho qhov nqi ntawd kom tag ntawm ib lub hlis ntawd.  Qhov paj es coj los ntxias koj “teaser” mas yeej qis heev es tsuas yog muab rau koj ib ntus xwb (tab sis tsis luv tshaj 6 lub hlis) ces tus paj cia li nce taus maus tiv lawm xwb.  Yog tias koj phej siv es phej tiv nqi ntau zuj zus thaum tus paj tseem qis, ces koj yuav tau them cov nqi rov qab es yog tus paj es siab siab tas mus li.

Dhau li ntawm tus paj lawm, tshawb xyuas seb koj daim card puas muaj qhov hu tias “grace period.” Qhov “grace period” no txhais tau tias yeej tsis muaj paj rau koj them yog tias koj them tag nrho qhov nuj nqis ua ntej hnub es koj yuav tsum tau them.  Muaj ib co card mas tsub nqi paj rau koj them thaum koj siv daim card ntawv yuav khoom.  Tsis tas li ntawd, tshawb xyuas seb lub tuam txhab puas tsub nqi es ib xyoos koj them ib zaug rau daim card koj siv los yog annual fee.

Qhov nqi es ib xyoos koj them ib zaug rau daim card koj siv los yog annual fee mas ntau li ntawm $25 mus txog $100 los yog ntau dua.  Nco ntsoov saib seb puas muaj lwm yam nqi es lawv tsub rau koj thiab, xws li:

 • Nqi rho nyiaj siv – cov nqi no feem ntau tsub rau koj thaum koj siv daim card rho nyiaj siv ua ntej.
 • Nqi tsub thaum koj them nqi tsis ncav sij hawm
 • Nqi tsub thaum koj siv ntau tshaj qhov lawv pub rau koj siv lawm
   

Ua zoo nyeem cov ntawv pom zoo ntawm daim card vim tias tej daim card mas nce cov paj rau koj them thaum koj them nqi mus tsis ncav sij hawm.

Koj Puas Yuav Tsum Tau Tshem Tawm Koj Cov Credit Card?

Yog hais tias koj muaj ib daim credit care es muaj tus paj siab, muaj nqi them thaum rho nyiaj siv ua ntej, nqi them txhua xyoo los yog tsis muaj grace period, koj yuav tsum tau xav tias yuav tsum muab daim card no tshem tawm es tsis siv! Koj yeej tshem tawm tsis siv tau txhua lub sij hawm, tabsis koj yeej yuav tsum tau them cov nqi es tseem muaj nyob hauv daim card no.

Tswj Kom Koj Cov Nuj Nqis Ntawm daim Credit Card Kom Tsawg

 • Sim them qhov nqi kom tag txhua txhua lub hlis ntawm daim card.
 • Yog hais tias koj them tsis taus qhov nqi kom tag, sim them kom ntau tshaj li qhov nqi es qis tshaj plaws lawv pub koj them.  Tej thaum qhov nqi es lawv kam koj them qis tshaj plaws twb tsis duav qhov paj es lawv tsub rau koj txhua txhua lub hlis.  Yog tias koj tsuas them qhov tsawg tshaj plaws, koj yeej yuav them tsis tas koj qhov nqi thiab koj tsuas yog tag zog them cov paj ntawm cov paj koj tsis tau them xwb.  Them cov nqi kom tag ntawm ib daim card zuj zus.  Them kom ntau li ntau tau.  Koj yim them ntau, ces koj yim them tag sai xwb.  Ces mam li pib them lwm daim.
 • Ua zoo saib koj daim nqi lawv xa tuaj rau koj ntawm txhua txhua lub hlis es saib seb puas pom tej qho lawv ua yuav kev thiab tej nqi tsub rau koj es tsis yog koj li.  Yog hais tias koj daim card pawv lawm los yog raug nyiag lawm, qhov es koj tau them ntau tshaj ces yog $50, raws li tsab cai txais nyiaj hu ua Truth in Lending Act.
 • Ua zoo saib seb lub tuam txhab es tsim koj daim credit puaj ntxiv tej yam kev pab koj es koj tsis xav tau (xws li muaj pab kas phais los yog tiv thaiv thaum koj daim card pawv)
 • Them cov nuj nqis kom ncav sij hawm.  Yog hais tias koj them mus lig yuav muaj nqi tsub ntxiv vim them lig.  Ntau daim card nce qhov paj thaum koj them nqi tsis nca sij hawm.
 • Zam es tsis txhob yuav tej qhov kev pab es lub tuam txhab muaj rau koj. Tej yam no yog xws li neeg nyiag siv koj daim card (credit card fraud) los yog tiv thaiv koj daim card thiab yuav pab kas phais tiv thaiv txoj sia.  Feem ntau ntawm tej cov es zoo li no mas yeej tsis zoo kiag li.  Feem ntau lawv yeej kim heev thiab koj yeej tsis tas kom muaj los tau.

Muab Daim Ntawm Qhia Txog Koj Tus Qhab Nes Credit Reports

Txhua txhua 12 lub hlis twg koj yuav tsum muab kom tau koj daim qhab nias credit report es yog muab dawb xwb los ntawm cov chaw ceev cov qab nias (Transunion, Experian and Equifax.) Muaj qee zaus koj yeej nqa tau ib daim dawb es tsis them nyiam ntau tshaj ib zaug ntawm ib lub xyoo.  Mus saib nram kawg ntawm phau ntawv yog xav paub lus ntxiv txog qhab nias “credit reports.”

Ntu 3 - Txoj Cai Koj Muaj Txog Phej Hu Kom Koj Them Nuj Nqis Ntawm tsab cai the Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA)

Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA)

Tsis muaj ib txoj cai lij choj es tiv thaiv koj kom koj tsis txhob tau them cov nuj nqis es koj tiv, tab sis tsab cai hu ua Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) yog ib tsab cai los ntawm tsoom fwv teb chaws es yeej tiv thaiv tau koj kom cov neeg tsib nuj nqis thiaj li hais lus phem tsis tau rau koj thaum lawv hu tuaj tsib koj.  Lub xeev Minnesota tsab cai lij choj kuj muaj tag nrho cov kev cai tiv thaiv ntawm FDCPA thiab lwv qhov kev tiv thaiv.  Txhua txhua qhov chaw es ua hauj lwm tsib nuj nqis mas yuav tsum tau ua raws li cov cai lij choj hauv lub xeev Minnesota. Tus debt collector yog tus neeg lossis lub tuam txhab uas kev nuj nqi tiv rau lwm cov tuam txhab uas yog ib feem ntawm lawv txoj haujlwm niaj hnub ua. Lawv hu ua koom haum kev nuj nqi lossis yuav nuj nqi.

Yog hais tias koj tiv nqi rau ib lub tuam txhab ua lag luam, lawv yuav tsum tau tsib koj ntawm lawv tus kheej los yog lawv kuj ntiav tau ib lub chaw ua hauj lwm tsib nqi hu tsib koj. Cov koom haum kev nyiaj tsis muaj cai thab lossis ua phem rau koj. Yog hais tias ib tug kws lij choj ib txwm ua hauj lwm tsib nuj nqi ces txoj cai lij choj yeej muab nws saib ib yam li nws yog ib lub chaw ua hauj lwm tsib nqi thiab. 

Cov chaw txais nyiaj es lawv hu ncaj qha tuaj tsib nyiaj ntawm koj rau lawv, xws li cov khw loj muag khaub ncaws los yog lub tuam txhab credit care, mas tsis nyob hauv qab tswj fwm ntawm tsab cai FDCPA.

Sau Ntawv Ceeb Toom Qhia

Ntawm 5 hnub es lawv xub xub hu koj los yog sau ib daim ntawv rau koj, lub chaw tsib thiab sau cov nqi kom tiv yuav tsum tau xa ib daim ntawv ceeb toom qhia.  Daim ntawv ceeb toom qhia nov yuav tsum muaj:

 • qhov nqi es koj tiv ntau npaum cas
 • lub npe ntawm lub chaw es koj tiv nuj nqi thiab
 • Qhov es lawv yeej tau lawm tias txhua yam nuj nqi yuav muaj tseeb tshwj tsis  yog koj tsis pom zoo tsis pub dhau 30 hnub.

Sib Cav Txog ib qho Nuj Nqis

Yog tias koj tsis pom zoo txog daim ntawv ceeb toom qhia txog koj cov nuj nqis, xa ib daim ntawv mus rau lub chaw tsib thiab sau nuj nqis tsis pub dhau 30 hnub. Yog koj xa daim ntawv no mus, lub chaw tsib thaib sau nuj nqis yuav tsum nres qhov es sim rov tsib thiab sau cov nqi txog thaum lawm xa pov thawj txog qhov nqi nov tuaj rau koj.

Cov Tswv Yim Maj Mam Them Nqi Rov Qab

Yog hais tias koj yeej tiv qhov nuj nqis, koj yeej teeb tau cov tsev yim them nqi rov qab es yog maj mam them zuj zus.  Ntau lub chaw txais nyiaj rau koj yeej txaus siab txawm tias koj them ib qho me me zuj zus, tsuav yog koj them mus ncav sij hawm tas mus li.  Nug lub chaw koj tiv nqi kom kam muab cov tswv yim rau koj maj mam them.  Tej lub chaw es koj tiv nqi yeej tsis tsub paj rau koj them los yog txo cov paj yog tias koj pib them raws li cov tswv yim maj mam them.  Yog tias koj pom zoo rau ib lub tswv yim twg, yuav tsum tau muab sau ntawv cia.  Yog tsis muaj li ntawd los, muab sau cia es xa mus rau lub tsev tsib thiab sau nyiaj los yog lub chaw es koj tiv nqi.  Yuav tsum ceev ib daim qauv tas mus li.

Them Nqi rau Ntau Qhov Nqi

Yog hais tias lub tsev tsib thiab sau nqi hu tuaj tsib ntau tshaj ib qho nuj nqis, koj yeej xaiv tau seb koj yuav them qhov nuj nqis raws li tau teev tseg tom ntej no.  Koj xaiv them tsis tau rau qhov nuj nqis es koj tab tom sib cav es tsis lees.

Sau Vas Thib Rau Daim Tshev (check)

Tsis txhob muab ib daim tshev rau leej twg es koj sau vas thib rau.  Daim tshev yog daim koj sau es tso vas thib tias lwm hnub lawv mam coj mus pauv.  Lub tsev hu tuaj tsib nqi yeej nug tau kom koj sau ib daim tsev zoo li nov, tsuav yog tias lawv tsis txhob coj mus pauv txog hnub vas thib es koj sau hauv daim tshev, tabsis nws tsis yog ib lub tsev yim zoo es sau ib daim li no rau lawv.  Yog hais tias lawv coj mus pauv ua ntej, koj daim tshev yuav tsis muaj nyiaj nyob rau hauv.

Kom Tsum Tsis Txhob Hu thiab Sau Ntawv Tuaj

Koj yeej hais kom lub tsev tsib thiab sau nqi tsum es tsis txhob hu los yog sau ntawv rau es yog koj sau ib tsab ntawv mus rau lawv hu ua Cease & Desist letter.  Koj daim ntawv muas yuav tsum sau hais tias kom lawv tsum tsis txhob hu koj thiab sau ntawv rau koj los yog qhia rau lawv tias koj tsis kam them qhov nuj nqis.

Nram kawg ntawm phau ntawv no muaj ib qho qauv “Daim Ntawv Piv Txwv Txog” (Cease and Desist letter).   Daim ntawv no mas tsuas yog ib daim ntawv piv txwv xwb. Txhua qhov xwm txheej mas yeej sib txawv, thiab koj yuav tsum tau sau txog koj qhov teeb meem. Tej zaum koj twb tsis tiv lawv li qhov lawv tau hais, tej zaum koj tiv tabsis koj them tsis taus. Qhov tseem ceeb ces daim ntawv no koj yuav tsum tau sau raws li koj cov lus thiab sau hais tias, “Tsum tsis txhob tiv tauj kuv lawm.”

Sau vas thib rau koj daim ntawv, kos lub npe rau thiab luam ib daim qauv khaws cia. Xa mus rau lub tsev tsib thiab sau nqi.

Yog tias koj ua tau, xa daim ntawv hauv pais xab nis kom lawv ntaus thwj los yog certified mail  nrog rau daim ntawv qhia kom paub tias lub tsev tsib nqi yeej tau txais koj daim ntawv lawm.

Koj kuj tsim tau kib daim ntawv Kom Tsum Tsis Txhob Tiv Tauj Koj lawm hauv online. Qhov no yog qhov kev qhia ib theem zuj zus qhia koj thiab cia kom luam tawm daim ntawv es koj sau tiav.  Koj nrhiav tau hauv https://www.lawhelpmn.org/self-help-library/legal-resource/stop-contacting-me-about-debt-letter-creditors-do-it-yourself (lus Askiv xwb).

Tom qab tau txais koj daim ntawv lawm, lub tsev tsib thiab sau nqi tsuas hu tau thiab sau ntawv rau koj es qhia koj seb lawv yuav coj koj mus hais plaub li cas.  Nco ntsoov, qhov no tsis tau muab txoj cai es pub rau koj kom koj cia li las mees txog cov ntaub ntawv tuaj nram tsev hais plaub tuaj. Piv txwv, yog koj tau txais ib daim ntawv kom koj yuav tsum qhiav txog koj tej nyiaj txiaj thiab lwm yam koj muaj hu ua Order for Disclosure, koj yuav tsum tau teb. Yog tias koj tsis teb, koj  yuav raug nplua nyiaj thiab tej zauj kuj raug kaw vim koj tsis ua raws li lub tsev hais plaub tau hais.

Kev Tsim Tsis Raws Cai thiab Kev Thab Yog Dabtsi?

Feem ntau mas, lub tsev tsib thiab sau nqi yuav hu qhia tsis tau rau lwm tus thiab qhia lawv txog koj qhov nqi kom tiv lawv.  Lawv qhia tsis tau rau koj lub chaw ua hauj lwm, cov neeg ua hauj lwm nrog koj, cov neeg nyob ib puag ncig ntawm koj, koj niam koj txiv, koj cov txheeb ze, los yog koj cov phooj ywg tias koj tiv lawv nqi.  Yog lawv xav tau koj lub chaw nyob, chaw ua hauj lwm los yog xov tooj ces lawv hu tau mus nug cov neeg no.  Tabsis lawv hais tsis tau tias koj tiv lawv nqi.  Lawv hais tsis tau tias lawv ua hauj lwm rau lub chaw tsib thiab sau nqi tshwj tsis yog tias lawv nug.

Nws yog ib qho yuam cai rau lub tsev tsib thiab sau nqi yog lawv:

 • siv cov lus phem thiab cov lus tsim neeg tsis raws cai
 • hu ua ntej  8:00 a.m. los yog tom qab 9:00 p.m.
 • hu koj pem hauj lwm yog tias lawv twb paub tias koj lub chaw ua hauj lwm tsis pub neeg sab nraud hu rau koj los yog neeg tsib nqi hu tuaj rau koj
 • kam txais nyiaj ntsuab es tsis muab daim ntawv sau tias yeej tau txais nyiaj lawm
 • hem koj tias yuav coj koj mus hais plaub tsum txim rau koj
 • tiv tauj ncaj qha rau koj thaum lawv twb yeej paub tias koj muaj ib tug kws lij choj lawm
 • sau ib daim ntawv tuaj rau koj es muaj sau li sau ntawm tsoom fwv tuaj, tuaj nram tsev hais plaub los yog ntawm ib tug kws lij choj tuaj.
 • tsis qhia koj tag nrho txog lawv lub npe ntawm lub tsev  hu tuaj tsib thiab sau nqi
 • Hem koj tias lawv yuav coj kom mus hais plaub tabsis tiag tiag lawv yeej tsis npaj yuav coj koj mus.
 • muab tswv yim hais plaub rau koj, xws li “koj yeej tsis muaj ib tug kws lij choj los tiv thaiv koj txoj koj cov nuj nqis.

Siv Txoj Cai Koj Muaj

Yog koj xav tias lub tsev tsib thiab sau nqi yuam cai lawm, ceev cov sij hawm thaum lawv hu rau koj.  Thaum lawv hu, ces sau cia cov hauv qab no.

 • Hnub tim
 • lub sij hawm
 • tus neeg hu koj lub npe                                        
 • thiab nws hais dabtsi rau koj

Tej zaum koj kuj coj tau lub tsev tsib thiab sau nuj nqis mus nram tsev hais plaub.  Feem ntau koj yuav tsum pib kev hais plaub tsis pub dhau ib xyoos.  Hu tus kws lij choj los yog lub tsev ua hauj lwm pab neeg hais plaub hauv koj lub zej zog ntawm 1 (877) 696-6529.

Yog muaj kev tawm tsam tsis txaus siab rau lub tsev tsib thiab sau nuj nqi, sau ntawv mus rau

Minnesota Attorney General Consumer Assistance
1400 Bremer Tower
445 Minnesota Street
St. Paul, MN 55101
(651) 296-3353 or 1-800-657-3787
http://www.ag.state.mn.us

Enforcement Division MN Department of Commerce
85 Seventh Place East, Suite 280
St. Paul, MN 55101
651-539-1600 or 1-800-657-3602
http://mn.gov/commerce/

The Federal Trade Commission
600 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20580
1-877-FTC-HELP (382-4357)
https://reportfraud.ftc.gov/#/

Sau piav kom meej qhov es koj ntseeg tau tias lawv yeej ua txhaum txoj cai es koj muaj. Mus saib nram kawg ntawm phau ntawv no muaj ib qho qauv “Daim Ntawv Piv Txwv Txog” (Cease and Desist letter). 

Ntu 4 - Qhov Hawv tias yuav Foob

Qhov Hawv tias yuav Foob

Hawv tias yuav raug foob, thiab raug foob kiag lawm, mas yog 2 qho es sib txawv. Thaum lub tuam txhab es koj tiv nyiaj foob koj lawm, nws tsis tau txhais tias lawv  yuav yeej koj hauv tsev hais plaub thiab tsev hais plaub yuav txiav txim kom lawv tau ib qho nyiaj.

Txawm hais tias lub tuam txhab es koj tiv nyiaj yeej koj yeej rooj plaub, yeej tsis tau lav loo tias lawv yuav sau tau cov nuj nqis es lub tsev hais plaub hais tias koj tiv lawv.  Nws yog ib qho es kim heev coj mus hais hauv tsev hais plaub.  Yog hais tias qhov nuj nqis tsis ntau txaus, tej lub tuam txhab es koj tiv nyiaj yeej xav tias yuav tsis tsim nyog coj mus hais hauv tsev hais plaub.

Yog hais tias lub tuam txhab es koj tiv nyiaj foob koj es yeej lawm, lub tsev hais plaub yuav txiav txim tias koj yeej tiv lawv nyiaj npaum li ntawv los yog “judgment.”  Qhov “judgment” yog qhov txiav txim es lub tsev hais plaub sau meej tias koj tiv nuj nqis rau lub tuam txhab es koj tiv nyiaj npaum li cas.  Qhov kev txiav txim sau hauv daim ntawv pom zoo rau koj qhov nuj nqis no mas kuj muaj qhov nuj nqis es lub tsev hais plaub qhia tias koj tiv ntau npaum cas, ntxiv rau cov nqi them hais plaub thiab lwm yam nqi ua muaj feem xyuam txog rooj plaub nyob rau hauv daim ntawv

Qhov kev txiav txim tias koj yeej tiv nqi los ntawm lub tsev hais plaub yeej yuam tsis tau kom koj them ncov nuj nqis.  Qhov kev txiav txim no mas tsuas yog qhia tias koj yeej tiv nuj nqis nkaus xwb.  Feem ntau lub tuam txhab es koj tiv nyiaj siv lwm txoj kev los quab yuam koj koj them.  Piv txwv, rho koj cov nyiaj koj khwv tau tom hauj lwm, lwm yam nyiaj es koj muaj los yog rho hauv koj lub tuam txhab koj ceev nyiaj (saib ntu 5).  Nws kuj txeeb tau koj tej khoom vaj khoom tsev (hu ua attachment).  Qhov no yuav yuam koj koj them cov nuj nqis mas koj thiaj li tau koj tej vaj tej khoom rov qab, los yog muab koj tej khoom es lawv thiaj li coj mus muag tau nyiaj rau lawv, thiab cov nyiaj yuav siv coj los them cov nqi es lub tsev hais plaub tau hais tias koj tiv.

Rho koj cov nyiaj tom chaw ua hauj lwm los yog rho hauv koj lub tuam txhab tso nyiaj muas yeej rho tau los ntawm lub tuam txhab es koj tiv nyiaj yam tsis tau kev tso cai thiab txiav txim los ntawm lub tsev hais plaub.  Yog hais hias koj tau txais ib tsab ntawv tawm tsam hu ua “Summons and Complaint” ces koj ua raws nraim li qhov kev cob qhia koj thiaj li zam tau qhov es lawv yuav rho koj li nyiaj.

Tiv thaiv kom tsis txhob rho tawm koj cov nyiaj (Garnishment)

Yog koj tsis them ib qho nuj nqis, lub chaw es koj tiv nuj nqis los yog lub chaw es raug ntiav kom hu tuaj tsib nuj nqis kuj yuav rho tawm tau cov nyiaj koj khwv tau tom hauj lwm los yog rho tawm hauv koj lub tuam txhab koj ceev nyiaj los yog quab yuam kom koj yuam tsum tau muag koj li vaj tse thiab cov khoom koj muaj.  Nco ntsoov tias, lub chaw es koj tiv nuj nqis los yog lub chaw es raug ntiav kom hu tuaj tsib nuj nqis tsis tas yuav kom lub tsev hais plaub tso cai mas lawv thiaj li rho tawm tau koj cov nyiaj koj khwv tau los yog rho hauv koj lub tuam txhab koj ceev nyiaj.

Tab sis txoj cai li choj yeej tiv thaiv koj ib co nyiaj thiab ib co khoom vaj khoom tsev.  Piv txwv, lub chaw es koj tiv nuj nqis rho tsis tau ntau tshaj li 25% ntawm qhov nyiaj koj khwv tias “net wages, los los yog $380 ntawm ib lub asthiv twg, seb ob qho nov qhov twg ntau dua.” Qhov net wages no txhais tau tias qhov nyiaj es koj khwv tau nqa los tsev tom qab txiav se tag lawm.  Cov nyiaj them ua xyoo rau koj los yog qhov nyiaj koj khwv tau mas lawv yeej rho tsis tau tawm yog tias koj tau txais ib qho kev pab (public assistance) los ntawm tsoom fwv.  Cov nyiaj los ntawm tsoom fwv xws li nyiaj Social Security los  yog nyiaj qub tub rog (the Veteran’s Administration) mas yog cov nyiaj es raug tiv thaiv es feem coob ntawm cov chaw es koj tiv nyiaj lawv yuav rho tsis tau.

Koj yeej ceev tau koj lub tsev yog hais tias koj lub tsev raug tus nqi li $450,000 los yog tsawg dua. (tshwj tsis yog tias lub chaw koj tiv nqi muaj feem xyuam txog lub tsev hu ua mortgage or lien against the property), lub tsheb es tus nqi siab txog $4,800 thiab cov khoom vaj khoom tsev xws li rooj xas loos thiab qhov cub, tub yees es tus nqi siab txog li $10,800.  Cov nyiaj koj ceev cia los them nqi kuaj mob nyob hauv health savings account es muaj txog li $25,000 yuav raug tiv thaiv kom lawv rho tsis tau pib thaum lub Tsib Hlis Ntuj hnub tim 1, 2018.  Tiv tauj koj tus kws lij choj kom koj thiaj paub tias seb koj tej nyiaj txiag, tej vaj tsev, khoom vaj khoom tsev puas muaj kev phom sij.

“Zam” Nyiaj tau los thiab Vaj tse

Cov cai lij choj hauv lub teb chaws thiab lub Xeev Minnesota “zam(exempt)” tej qho nyiaj es ntau npaum cas thiab qhee yam nyiaj khwv tau thiab qee yam ntawm koj ntiag tug.  “zam(exempt)” txhais tau tias qees yam khoom mas tsis pub rho, txeeb, los yog nqa mus kom thiaj li them tau cov nuj nqis es lub tsev hais plaub tau txiav txim. Qhov nov mas yeej muaj rau cov muaj nyiaj tsawg tsawg los yog yeej tsis muaj nyiaj li thiab muaj khoom ntiag tug me me los yeej tsis muaj vaj tsis muaj tsev li.

Qhee yam nyiaj txiag koj khwv tau los yeej zam tau thiab.  Yog hais tias koj paub tsis meej tais, cov nyiaj koj khwv tau, thiab koj li vaj tse tsim nyog kom zam tau rau, Hu koj lub legal aid hoob kas hauv zos ntawm 1 (877) 696-6529 los yog tiv tauj ib tug kws lij choj es koj mam them nyiaj rau.

Yog hais tias cov nyiaj koj khwv tau los yog koj li vaj tse khoom ntiag tug muaj kev “zam(exempt),” lus chaw es koj tiv nuj nqis yuav txeeb tsis tau cov khoom ntawv thiab cov nyiaj koj khwv tau los them qhov nuj nqis lub tsev hais plaub tau txiav txim rau koj them.  Txawm hais tias lub tsev hais plaub tau txiav txim kom koj yuav tsum them qhov nuj nqis koj tiv rau lub chaw es koj tiv lawv nqi, koj cov nyiaj koj khwv tau thiab koj tej vaj tse tej khoom ntawm koj ntiag tug raug tiv thaiv los ntawm lub chaw es koj tiv nuj nqis es lawv sim tuaj tsib. 

Ua Cas Koj Thiaj Li Paub Tias Koj Tab Tom Raug Foob

Koj yeej yuav paub thaum es koj rau foob vim tias koj yuav tau txais ib daim ntawv foob hua ua “Summons and Complaint.”

Txais tau daim ntawv mas hu tias “Service.”  Service txhais tias cov ntawv es ib tug neeg nqa ncuv tuaj rau koj, xa hauv pais xab nis thiab tej thaum muab sau tawm rau hauv daim ntawv xov xwm ceeb toom qhia txog hais plaub hauv koj lub zej zog.

 • Yog hais tias muaj neeg nqa ncuv tuaj rau koj, daim ntawv yuav yog nqa los ntawm ib tug neeg “private process server” los yog los ntawm ib tug tub ceev xwm.
 • Yog hais tias daim ntawv xa hauv pais xab nis tuaj thiab yog hais txog rooj plaub es foob koj rau hauv lub district court, mas yuav kom koj yuav tsum tau kos npe thiab xa ib kab lus rov qab mus kom paub meej tias koj yeej tau txais daim ntawv foob lawm.  Yog tias koj tsis kos npe thiab xa daim ntawv rov qab, lub tsev hais plaub yuav tsub cov nqi koj them es tog sab tov es lawv siv tus tub ceev xwv los  yog tus neeg “private process server” es nqa daim ntawv tuaj rau koj.
 • Yog hais tias sau ntawv hauv xov xwm ceeb toom qhia koj, tsuas qhov nqua hu kom tuaj hauv tsev hais plaub (Summons) thiaj li muab sau tawm xwb.  Sau xov xwm qhia tawm li no mas txhais tau tuas tus neeg es foob koj tsis paub tias koj nyob rau qhov twg.  Yog hais tias koj ho pom qhov ntawv xov xwm sau ceeb toom tawm no, ces nyob ntawm koj seb koj puas yuav tiv tauj tus neeg ntawd los yog tiv tauj lub chaw lag luam ntawd es tab tom foob koj (tus  neeg foob koj (plaintiff)).  Qhia kom lawv paub tias koj nyob qhov twg.  Thaum es koj qhia rau lawv tias koj nyob qhov twg lawm, lawv yuav tsum tau xav daim ntawv foob tseem tseem (Summons and Complaint) tuaj rau koj.  Yog tias koj tsis pom daim ntawv xov xwm ceeb toom qhia los, qhov kev foob no yeej yuav hais mus txawm tias koj tsis nyob ntawd.

Yuav Ua Li Cas thaum Raug Foob

Yog hais tias koj raug foob, yuav tsum tau teb lawv, tshwj xeeb yog thaum koj xav tias qhov chaw koj tiv nuj nqis lawv hais tsis muaj tseeb.  Yog hais tias koj tsis teb mus rau lub chaw koj tiv lawv nuj nq ices feem ntau lawv cia li yeej yam tsis tau mus hais plaub li los yog (default.”  Koj yuav tsum tau cia li them los yog nyob rau “default” yog koj tsis teb thaum muaj rooj plaub.

Koj yuav teb lawv li cas nyob ntawm seb koj raug foob rau lub tsev hais plaub sib khom kom haum cov nuj nqis hu ua Conciliation Court los yog lub tsev hais plaub District Court.  lub tsev hais plaub sib khom kom haum cov nuj nqis hu ua Conciliation Court yog ib lub tsev hais plaub me me nyob hauv lub xeev Minnesota.  Yog koj rau foob rau hauv lub tsev hais plaub sib khom kom haum cov nuj nqis hu ua Conciliation Court, feem ntau koj tau txais daim ntawv qhia tias foob koj xa hauv pais xab nis tuaj.  Daim ntawv ceeb toom qhia tias koj raug foog no hu ua Summons and Complaint.  Daim ntawv no yuav qhia koj txog hnub twg, lub sij hawm twg thiab qhov chaw kom koj mus mloog koj rooj plaub.

Hauv lub tsev hais plaub sib khom kom haum cov nuj nqis hu ua Conciliation Court koj tsis tas yuav teb lawv es yog sau ib daim ntawv mus qhia tshwj tsis yog tias koj muaj ib qho es koj xav foob tus neeg es foob koj.  Qhov no hu hais tias counterclaim.  Tabsis koj yuav tsum mus kom ncav sij hawm es qhia rau tus neeg txiav plaub ntug paub tias vim li cas koj thiaj li tsis muaj feem xyuam txog qhov nuj nqis es tau iab liam rau koj.

Yog hais tias koj rau foob hauv lub tsev hais plaub District Court, daim ntawv no yuav tsis qhia koj txog hnub twg, lub sij hawm twg thiab qhov chaw kom koj mus mloog koj rooj plaub. Qhov mus mloog koj rooj plaub no mam li muab teem caij lwm zaus los ntawm chav tswj cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub.  Daim ntawv es koj sau teb rov qab mas yuav tsum yog muab sau xav mus rau tus kws lij choj es sawv cev rau tus neeg es foob koj.  Koj qhov kev teb no mas muaj sij teev tias yuav tsum teb kom ncav sij hawm, feem ntau yuav tsum teb li 20 hnub los yog tsis li ces koj cia li swb vim tias koj tsis teb.

Teb Thaum Mus Rau Lub Tsev Hais Plaub Sib Khom Kom Haum (Conciliation Court)

Lub Tsev Hais Plaub Sib Khom Kom Haum (Conciliation Court) yog lub xeev Minnesota ib lub tsev hais plaub me.  Koj yeej raug coj mus foob txog $15,000.  Yog tias qhov koj raug foob tiv nqi txog $4,000. Qhov “consumer credit transaction” yog ib yam yuav lossis nyiaj txais rau tus kheej, tsev neeg, lossis siv hauv tsev. Koj tsis tas kom muaj ib tug kws lij choj.  Thiab koj tas yuav tau sau ib tsab ntawv must eb rooj plaub es foob koj.

Yog koj xav teb rooj plaub es coj tuaj foob koj es koj ho xav foob tus neeg es tuaj foob koj, ces koj yuav tsum tau muaj qhov foob nws hu ua "counterclaim."  Yog yuav li no mas koj yuav tsum mus rau nram lub tsev hais plaub mus ntsib tus neeg tuam cov ntaub ntawv li 5 hnub ua ntej hnub es mus mloog cov plaub es yuav tau sau ib daim ntawv kom tiav.  Nug tus neeg tswj cov ntaub ntawv kom koj thiaj paub tias yuav siv daim ntawv twg.

Tej zaum koj kuj yuav tsum tau sib hais kom sib haum xeeb ua ntej mus mloog rooj plaub es yog sib pom zoo nrog tus neeg sab tod.  Koj kuj pom zoo them ib co nuj nqis koj tiv tabsis them tsis ntau npaum li qhov lawv foob koj.  Koj kuj pom zoo tau nrog lawv es kom muaj cov tswv yim tias maj mam them ua ntu zus raws li qhov nuj nqi koj tiv.  Los yog koj kuj pom zoo muab koj cov khoom vaj khoom tsev rau lawv es yog muab them kom tag cov nuj nqis.

Yog koj xav sib khom kom haum them cov nuj nqis rau tus neeg sab tod, hu los yog sau ntawv rau lawv ua ntej hnub es mus mloog hais plaub.  Nyob rau ib puag ncig hauv lub nroog loj koj kuj teem kom tau ib tug neeg tuaj mloog es nws nyob hauv nruab nrab pab neb ob leeg khom kom sib hauv xeeb ua ntej rooj plaub yuav pib.  Nyob hauv lub nroog Minneapolis, Duluth, thiab St. Cloud, koj kuj hu tau rau lub chaw sib khom kom hauv xeeb hu hua Conflict Resolution Center ntawm (612) 822-9883.

Yog hais tias koj sib khom haum ntawm koj rooj plaub lawm, sau tej kev pom zoo rau ib daim ntawv.  Sau koj meej li meej tau piav txog cov kev sib pom zoo es koj tau muaj.  Txog hnub es mus mloog rooj plaub, nqa daim ntawv sau txog cov kev pom zoo nrog koj mus nram tsev  hais plaub thiab nug kom tus neeg txiav txim plaub ntug kom nws pom zoo nrog daim ntawv sau txog cev pom zoo thiab kom lub tsev hais plaub muab cov kev pom zoo no coj los hais kom yuav tsum tau ua raws.  Qhov no yuav tiv thaiv koj thiab tus neeg sab tod tsam ces ho muaj kev tsis sib pom zoo yav tom ntej.

Koj yuav tsum tau mus nram tsev hais plaub hnub es teem koj mus.  Yog hais tias lub tsev hais plaub pib tau lig zog lawm los koj yuav tsum tau nyob tos.  Koj rooj plaub yeej yuav tsum muab coj los hais.  Yog  hais tias koj paub tias koj mus tsis tau los yog yuav tau mus tsev vim muaj tej yam kub ntxhov tshwm sim, hu rau los yog qhia rau tus neeg tswj cov ntaub ntawv hauv lub tsev hais plaub kom sai li sai tau.  Koj kuj hais kom rov qab muaj rooj plaub rau koj mus mloog dua Ii 20 hnub tom qab hnub es tau teem ua ntej, tab sis koj yuav tsum tau muaj pov thawj hais tias yeej muaj kev kub ntxhov tshwm sim tiag tiag es thiaj li ua rau koj tuaj tsis tau thaum mloog koj rooj plaub.  Ib qho kev kub ntxhov loj yog tias leej twg mus nram tsev kho mob.  Tseeg rooj plaub kawg nkaus, es koj mam nug tau kom pub muaj ib rooj plaub rau koj kom raws li lub sij hawm koj xav tau.

Npaj Kom Txhij mus Hais Plaub

Npaj kom txhij mus ntshwm nram tsev hais plaub.  Koj yuav tau hais lus sawv cev rau koj tus kheej yog li ntawd npaj cov tswv yim seb koj yuav hais li cas ua ntej koj mus txog nrav.  Muab cov tswv yim sau teeb kom muaj ib qho zuj zus es yog cov lus koj yuav tau hais.

Nrog cov neeg ua koj li pov thawj tham es yog cov neeg es muaj tej yam yuav qhia tau ntawm koj rooj plaub.  Hais koj lawv tuaj thaum mus mloog rooj plaub thiab qhia rau tus neeg txiav txim plaub paub txog cov lus es lawv qhia koj.  Tus neeg txiav txim plaub tej zaum yuav tsis lees txais cov lus es lawv muab sau los ntawm cov neeg ua pov thawj es tuaj tsis tau hauv tsev hais plaub.

Yog ib tug neeg ua pov thawj es koj xav kom nws tuaj tsis kam tuaj mloog koj rooj plaub thaum koj hais nws, ces nrog lub tsev hais plaub tus neeg tswj cov ntaub ntawv tham seb  yuav ua li cas thiaj li hais kom tau lawv tuaj es yog yuav tau xa ib daim ntawv hauv tsev hais plaub mus yuam nws tuaj hu ua subpoena.  Daim ntawv subpoena yog ib daim ntawv sau hauv tsev hais plaub rau lawv tias lawv yuav tsum tau mus nram tsev hais plaub.

Yog hais tias tus neeg foob koj (plaintiff) (tus neeg sab tod) muaj cov ntaub ntawv, tej yam ntaub ntawv los yog lwm yam khoom es yuav pab tau koj rooj plaub, thiab lawv tsis pub rau koj saib, koj yeej hais tau rau lub tsev hais plaub tus neeg tswj cov ntaub ntawv koj lawv sau ib daim ntawv subpoena.  Daim ntawv subpoena no yuav hais kom lawv yuav tsum muab cov ntaub ntawv rau koj saib.

Yog hais tias koj rooj plaub muaj tej tsab cai es muaj feem xyuam rau koj rooj plaub, yuav tau xav tias yuav tsum mus rau hauv cov tsev saib ntawv ua muaj cov ntawv qhia txog cov kev cai no (feem ntau cov ceev cov ntawv no nyob hauv tsev hais plaub lub chaw ceev ntawv) los yog nkag mus saib hauv internet es mus saib cov cai ntawd kom koj thiaj li paub piav qhia tias cov cai ntawd yeej muaj rau los yog tsis muaj rau koj rooj plaub.

Nws yog ib lub tswv yim zoo es:

1.  Xyaum hais cov tswv yim es koj npaj yuav hais hais tsev hais plaub rau tus neeg txiav txim.  Mus saib cov plaub es sib khom kom hauv hauv lub tsev hais plaub conciliation court ua ntej lub sij hawm es hais koj rooj plaub kom koj thiaj li paub npaj.  Koj yeej saib tau watch a video about conciliation court online los yog mus saib hauv http://mncourts.gov/Help-Topics/Conciliation-Court.aspx

2. Muab koj cov ntaub ntawv teeb koj zoo thiab nqa tag nrho koj cov pov thawj nrog koj mus nram tsev hais plaub.

 • cov duab thaij
 • cov ntawv
 • daim ntawv yuav khoom
 • cov ntawv khwv yees nqi
 • ntaub ntawv xauj tsev los yog lwm yam ntawv cog lus es kuj yog muaj feem xyuam txo koj rooj plaub.
   

3. Thaum mus mloog koj rooj plaub nco ntsoov tias koj nyob rau qhov twg thiab tus neeg txiav txim plaub muaj tsab peev xwm txiav txim tias rooj plaub yuav txiav mus rau seem twg.  Yuav tsum ua neeg paub cai rau tus neeg txiav txim thiab rau tus neeg foob koj.

Yog Hais Tias Koj Swb Thaum Mus Hais Plaub Sib Khom Kom Haum hauv lub tsev hais plaub Conciliation Court

Yog hais tias koj swb, koj muaj 20 hnub pib ntawm hnub es lub tsev hais plaub tau txiav txim tias koj sab es thov kom rov saib koj rooj plaub dua ntxiv ntawm lub tsev hais plaub District Court.  Yog koj xav hais tias koj yuav xav kom rov saib koj rooj plaub no (appeal), koj yuav tsum tau hu ib tug kws lij choj sai li sai tau mus sab laj txoj cov tswv yim es yuav kom rov saib rooj plaub dua li cas.  Yeej muaj tej yam kev phom sij rau koj  yog hais tias koj swb rooj ploob thaum koj muab coj mus hais dua thiab koj kuj yuav tau them nyiaj ntau tshaj rau tus neeg sab tod.  Koj kuj yuav tau ntiav ib tug kws lij choj los sawv cev rau koj thiab qhov no ces txhais tau tias koj haj yam yuav tau poob nyiaj ntau dua.

Yog hais tias koj swb es tus neeg sab tod yeej, ces lawv yuav yog cov yeej hu ua “prevailing party.” Cev cov es yeej hu ua prevailing party yuav tau kev txiav txim rau lawv yeej los ntawm lub tsev hais plaub.  Qhov kev txiav txim no yog ib cov lus hais tias koj yeej tiv nuj nqi npaum li no rau tus neeg sab tod.  Yog hais tias koj tsis them los yog them tsis tau qhov nuj nqis es lub tsev hais plaub tau txaiv txim tias koj tiv, tus yeej koj (lawv kuj muaj ib lub npe hu ua kev txiav txim rau tus tsev txais nyiaj los yog pab neeg es yeej hu ua pr3evailing party), kuj yuav nrhiav lwm txoj hauv kev ntxiv quab yuam kom koj them cov nuj nqis.

Lawv kuj yuav sim rho cov nyiaj koj khwv tau tom hauj lwm los yog rho hauv lub tuam txhab koj tso koj cov nyiaj los yog txeeb tej yam khoom tseem ceeb es koj muaj.  Tej qho nyiaj es koj khwv tau, tej qho khoom vaj khoom tsev thiab vaj tse thiab tej zaum tej qhov nyiaj koj ceev cia tom tuam txhab ceev nyiaj koj kuj tiv thaiv tau.

Saib “Zam” Nyiaj tau los thiab Vaj tse” ntawm Ntu 4 thiab “Txhob cia koj cov nqi uas tsis muaj dab tsi los khi mus ua cov nqi uas luag ywv tau khoom Vaj khoom tsev (Unsecured Debt into Secured Debt) ntawm Ntu 8. 

Yog hais tias koj rov qab thov koj rooj plaub mus hais dua ntawm lub tsev hais plaub District Court thiab koj swb, qhov kev txiav txim tias koj tiv nyiaj npaum cas yuav nyob nrog koj ntev li 10 xyoo tshwj tsis yog tias koj them tag lawm los yog koj muab nws lwv tawm es yog ua bankruptcy.  Yog koj tsis muab nws them kom tag nrho, lub chaws es koj tiv nyiaj muaj tsab peev xwm rov qab tauj hnub nyoog ntxiv li 10 xyoo.  Ua li no dua thiab ua dua txog thaum koj them kom tag los yog koj muab nws lwv tawm es yog ua bankruptcy.

Thaum txiav txim tias koj tiv ntau npaum li cas kuj yuav muaj paj tsub rau koj es yog teev los ntawm txoj cai.  Cov paj es siab thiab qis mas kuj nyob ntawm seb thaum txiav txim ntawd es qhov paj ho nyob siab li cas.  Qhov kev txiav txim tias koj yeej tiv nuj nqis no yeej nyob raws nrog koj qhov keeb kwv ib yam nkaus li koj muab cov nuj nqis lwv los yog bankruptcy thiab kuj yuav nyuaj heev rau koj yav tom ntej yog koj xav muaj qhab nes credit.

Tus neeg es yeej rooj plaub los yog “prevailing party” yeej tsib thiab sau cov nuj nqis es tau txiav txim mus ntev li 10 lub xyoos yog tias lawv paub tias koj khwv tau nyiaj dua tshiab, koj muaj nyiaj nyob tom tuab txhab ceev nyiaj los yog lwm yam khoom muaj nqis.

Teb Thaum Mus Rau Hauv Lub Tsev Hais Plaub District Court

Lub tsev hais plaub District Court mas cov nyom zog lub tsev hais plaub sib khom nuj nqis kom haum hu ua Conciliation Court.  Yog hais tias koj tau txais ib daim ntawv tuaj nram lub tsev hais plaub District Court tuaj, koj yuav tsum tau mus ntsib ib tug kws lij choj kom sai li sai tau thaum koj tau txais daim ntawv.  Yog hais tias koj khwv tau nyiaj tsawg, hu koj lub legal aid hoob kas hauv zos ntawm 1-(877) 696-6529.

Daim ntawv tuaj ntawm lub tsev hais plaub District Court tuaj mas hu ua  “Summons and Complaint.” Yuav tau teb es yog sau ntawv teb “Answer” daim ntawv koj tau txais hu ua Summons and Complaint tsis pub dhau 20 hnub.  Yog hais tias koj tsis teb, feem ntau ces koj yeej cia li swb rooj plaub taus maus tiv.  Xa koj daim ntawv hauv pais xab nis mus rau tus kws lij choj es sawv cev rau tus neeg sab tov.  Yog hais tias lawv tsis siv ib tug kws lij choj, ces xa daim ntawv ncaj qha mus rau lawv.  Ceev ib daim qauv ntawm daim ntawv koj teb (Answer) rau koj tus kheej thiab nqa mus nram tsev hais plaub.

Daim ntawv koj teb (Answer) mas  yuav tsum hais tias vim li cas koj thiaj li xav tias koj tsis tiv lawv nuj nqis es tus sab tod tau iab liam hauv daim ntawv foob koj.  Qhov tseeb ces qhov tias tsis muaj nyiaj them los yog koj them tsis taus qhov nqi es lawv hais tias koj tiv mas yeej tsis yog ib “tiv thaiv” (defense) thiab yeej tsis ua kom lub tsev hais plaub tsum es tsis txhob txiav txiv rau kom koj them.

Yog hais tias dhau li 20 hnub txij hnub es koj tau txais daim ntawv Summons and Complaint, hu rau ib tug kws lij choj tam sim ntawd.  Tej zaum kuj tseem tsis tau lig rau koj nqa koj cov pov thawj mus hais tiv thaiv koj hauv tsev hais plaub.

Lub tsev hais plaub kuj yuav sim hais seb neb ob leeg puas yeem los mus sib hais kom haum es yog siv qhov txheej txheem hu ua “alternative dispute resolution.” Qhov no kuj hu ua sib khom ob tog sib haum los yog mediation.  Koj thiab tus neeg sab tov kuj yuav nug kom neb nrhiav ib tug neeg pab sib khom kom haum hu ua mediator los pab neb kom neb txaus siab thiab pom zoo ib yam.  Ib qho pom zoo txaus siab no kuj muaj xws li, them ib co nqi rau tus neeg sab tod los yog teev ib co sij hawm es maj mam them ib qho zuj zus.  Yog hais tias ob leeg muaj kev pom zoo txaus siab lawm, ces muab coj los mus sau cia thiab muab rau tus neeg txiav txim plaub ntug es nws mam li muab saib thiab pom zoo raws li daim ntawv thaum neb mus mloog rooj plaub.

Yog hais tias koj sawv cev rau koj tus kheej, ces yuav tau npaj rau thaum koj mus mloog koj rooj plaub.  Nws yog ib lub tswv yim zoo es koj yuav tsum tau kawm kom paub txog qhov txheej txheem seb zoo li cas thoom koj sawv cev rau koj tus keej ntawm koj rooj plaub thiab kom koj nkag siab txog tias qhov cai li choj twg yog qhov es yuav muaj kev feem xyuam rau qhov es yeej thiab swb ntawm koj rooj plaub.  Nug ib tug neeg es koj ntseeg siab pab koj xyaum txog qhov es koj yuav hais qhia koj cov plaub li cas.  Xyaum cov lus es koj yuav hais rau tus neeg txiav txim rooj plaub.

Ntu 5 - Rho Nyiaj Tom Hauj Lwm thiab Hauv koj Lub tuam txhab koj ceev nyiaj thiab Txoj Cai Koj Muaj

Kev rho nyiaj garnishment

Kev rho nyiaj garnishment mas yog thaum ib tug neeg tuaj sau cov nyiaj es koj tiv es yog rho koj cov nyiaj koj ceev cia nyob hauv lub tuam txhab cia nyiaj thiab rho tawm hauv koj daim tshev es koj khwm tau pem hauj lwm.  Qee zaum, lub chaw es koj tiv nyiaj hais koj lub tsev hais plaub xaj thiab txiav txim kom koj tau them, tab sis feem ntau lawv tsis ua li ntawd.  Lub chaw koj tiv lawv nyiaj tsis tas yuav mus kom lub tsev hais plaub txiav txim es lawv thiaj li rho tau koj cov nyiaj koj ceev cia nyob hauv lub tuam txhab cia nyiaj thiab rho tawm hauv koj daim tshev es koj khwm tau pem hauj lwm. 

Qee rooj mas, koj cov nyiaj yuav rau rho tsis tau los yog garnished.  Cov nyiaj es tsis pub rho hu ua zam rau “exempt.”  Koj yuav tau ua ib tsab ntawv kom paub tias cov nyiaj ntawv muaj kev zam los yog exempt.  Yog koj cov nyiaj tsis muaj kev zam, maj mam sib hais kom muaj chaw mus nrog lub tuam txhab los yog tus neeg es koj tiv nuj nqis es tau hais kom tsev hais plaub txiav txim kom koj yuav tsum tau them qhov nuj nqis ntawd.  Tej zaum lawv kuj kam rau koj maj mam ua hli them zuj zus, los yog them kom tsawg tshaj li qhov koj tiv.  Yog hais tias koj sib hais haum, nco ntsoov muaj tej kev pom zoo ntawd sau cia thiab kom ob tog kos npe.  Kaws ib daim qauv cia.

Ib lub koos haum pab kev sab laj daws nuj nqi pub dawb xws li National Foundation for Credit Counseling yeej pab tau koj.  Hu rau 1-800-388-2227 kom paub txog lub koos haum nyob hauv koj lub zej zog.  Ua Zoo Saib txog cov tuam txhab es tsub nqi rau koj them los kho “repair” koj cov qhab nes credit.  Ntau li tuam txhab no mas yog ntxias poob nyiaj nkaus xwb!

Rho Puas Tau (garnish) Koj Cov Kev Pab xws li Benefits?

Feem ntau, cov kev pab nyiaj txiag los ntawm tsoom fwv mas yeej rho (garnish) tsis tau.  Cov kev pab ntawm no hu ua tsoom fwv pab raws txom nyem “government benefits based on need.”  Cov kev pab ntawm no hu ua tsoom fwv pab raws txom nyem government benefits based on need nov yog cov kev pab xws lu

 • MFIP
 • Kev Pab Thaum Muaj Kev Kub Ntxov (Emergency Assistance)
 • Kev Pab Rau Daim Ntawv Kho Mob
 • Kev Pab Thuaj Pais
 • MSA
 • SSI
 • Kev Pab Them Nqi Fai Fab

Nco Ntsoov:  Cov npe es teev saum no tsis muaj tag nrho cov kev pab es yog pab los ntawm tsoom fwv raws li lawv qhov kev txom nyam.  Muaj li ntawm 2 lub tsev hais plaub nyob hauv lub xeev Minnesota tau txiav txim tias EITC (Earned Income Tax Credit) cov nyiaj no muas yuav tsum zam es tsis pub rho los ntawm ntau qhov es lawv rho tau.

Lwm yam kev pab xws li tau nyiaj Social Security RSDI thiaj nyiaj qub tub rog Veterans Benefits los kuj zam los yog exempt tsis pub rho thiab. Yog hais tias koj poob tsis zoo txog tias cov kev pab twg yog cov hu koj lub legal aid hoob kas hauv zos ntawm 1-(877) 696-6529.

TAB SIS, muaj qee lub sij hawm cov nyiaj no los yeej muaj kev PHOM SIJ rau thiab.  Nug kom tau cov tswv yim los ntawm ib tug kws lij choj yog hais tias muaj ib tug neeg hawv yuav rho cov nyiaj es pab koj.

Piv txwv:

 • Rho siab txog li 15% ntawm koj cov nyiaj koj noj thaum koj los so hauj lawm los yog social security retirement, nyiaj pab xiam oos qhab los yog disability or survivor benefits mas yeej rho tau mus them tej nuj nqis es koj tiv es muaj feem xyuam nrog tsoom fwv xws li nyiaj them yug koj tus menyuam (child support), nqi txais nyiaj them nqi kawm ntawv thiab nqi them se es koj tiv tsuav yog koj tau nyiaj es tsawg kawg nkaus yog $750 ib lub hlis.  Koj  yuav tsum tau txais ib daim ntawv ceeb toom los yog ntawm tsoom fwv lub tuam tsev saib xyuas nyiaj txiag hu ua U.S. Treasurer ua ntej tej no yuav tshwm sim.
 • Ntxiv mus thiab, cov nyiaj pab koj los kuj yuav tau txo kom tsawg zog thiab los yog muab nres tseg yog tias koj lub zos county txiav txim siab koj yeej taus txais cov kev pab es koj tsis tsim nyog tau txais.

Lawv Puas Rho Tau Koj Cov Nyiaj Tom Chaws Ceev Nyiaj

Rho tau kawg, tshwj tsis yog tias cov nyiaj ntawd muaj kev zam los yog “exempt.”  Yog hais tias cov nyiaj koj ceev hauv koj lub tuam txhab ceev nyiaj raug rho los yog garnished, koj yuav tsis muaj peev xwm siv tau cov nyiaj hauv koj tus account.  Nws raug tuav tseg lawm “frozen” thaum koj sau ntawv kom zam rau.  Koj yuav tsis tau txais ib daim ntawv ceeb toom ua qhov no yuav tshwm sim.  Lub tuam txhab ceev nyiaj xa ib daim ntawv tom qab koj cov nyiaj rau tuav tseg lawm “frozen” lawm.  Daim ntawv ceeb toom no qhia txog txoj cai koj muaj hais txog kev zam kom tsis txhob rho koj cov nyiaj.  Nws yuav siv sij hawm ua ntej koj lub tuam txhab ceev koj cov nyiaj mam li pub koj (unfreezes) cov nyiaj rov qab rau koj.

Yog hais tias koj twb tau sau ib co tshev los yog muaj qhov rho nyiaj taus maus tiv them nqi – lawv kuj yuav tsis muaj nyiaj nyob hauv!!  Nrog cov neeg es koj sau tsev mus them thiab qhia rau lawv txog qhov teeb meem.  Yog tias koj tau teev kom lawv rho nyiaj tom tuam txhab tso nyiaj them nqi los tej zaum kuj yuav tsis muaj nyiaj nyob hauv thiab.  Muab qhov kev es kom lawv rho nyiaj tom tuam txhab tso nyiaj them nqi tshem thiab tsum qhov kev them nuj nqi!  Nrog tus neeg tswj lub tsev tuav nyiaj tham txog qhov es tshwm sim.  Lawv kuj yuav kam tshem tej nqi es lawv tsub vim rho nyiaj tshaj li qhov koj muaj hauv koj tus account lawm.

Tej cov nyiaj nyob rau hauv koj tus account hauv koj lub chaw ceev nyiaj es los ntawm tej qhov chaw los yeej rau zam (exempt) kom txhob rho tau.  Tej qhov nyiaj es los ntawm cov chaw no yog

 • Nyiaj pab los ntawm tsoom fwv raws li kev txom nyem thiab feem ntau ntawm lwm qhov nyiaj pab los ntawm tsoom fwv
 • nyiaj poob hauj lwm
 • nyiaj them vim raug mob pem hauj lwm
 • (feem ntau) ntawm cov nyiaj pensions
 • cov nyiaj tau ntawm pab kas phais
 • nyiaj qub tub rog
 • cov nyiaj khwv tau los ntawm tus menyuam es tsis tau muaj hnub nyoog
 • cov nyiaj them yug tus menyuam (child support) es koj tau them rau koj
 • nyiaj xiam oos qhab
   

Nyiaj txais rau koj, khoom plig, thiab lwm tus neeg cov nyiaj mas tsis muaj kev tiv thaiv tau kom tsis txhob rho rau thaum cov nyiaj no muab tso rau hauv koj tus account.  TAB SIS, yog hais tias koj tus account muaj npe koom nrog ib tug neeg hu ua joint account, lwm tus neeg cov nyiaj kuv yuav rau tiv thaiv.  Nrog tus kws lij choj tham sai li sai tau.

Qees lub sij hawm cov nyiaj es feem  ntau zam rau los yog exempt kuv tsis muaj kev tiv thaiv yog tias koj tiv nuj nqis xws li

 • nyiaj them yug tus menyuam (child support)
 • nyiaj them yug tus poj niam (alimony or spousal maintenance)
 • nqi txais them nqi kawm ntawv los yog
 • se

Cov nyiaj koj khwv tau es raug zam muas tsuas zam tau li 20 txog 60 hnub xwb tom qab koj muab cov nyiaj no tso (deposit) rau hauv lub tsev ceev nyiaj.  Mus saib “Lawv Puas Rho Tau Kuv Cov Nyiaj Them Kuv Tom Hauj Lwm?” ntawm Ntu 5.

Yog hais tias lub tuam txhab ceev nyiaj los yog cov tuam txhab ceev nyiaj yuav rho cov nyiaj koj tiv lawv ntawm lub tus account es koj muaj nyob nrog lawv hu ib tug kws lij choj tam sim ntawv.

Yuav ua li cas Thiaj Li kom Zam kom Dhau es tsis txhob Rho Nyiaj tom tsev rau nyiaj

Koj yeej tsis tau kev ceeb toom ua ntej koj tus account rau tuav (frozen). Lub tsev ceev nyiaj yuav tsum tau xa ib daim ntawv ceeb toom thiab tau zam rau tom qab cov nyiaj nyob hauv tus account twb raug tuav lawm.  Yog hais tias koj cov nyiaj rau zam rau lawm (saib sab saud) sau kom tiav OB daim ntawv ceeb toom.  Yuav tsum tau kom mus luam ib daim ntawv qhia txog koj cov nyiaj txiag ntev li 60 hnub tag los.  Luam ib daim qauv rau tus neeg los yog lub tuam txhab es yuav tuaj rho koj cov nyiaj thiab luam ib daim rau koj lub tuam txhab ceev koj cov nyiaj.

Yog hais tias lub tuam txhab koj tiv nyiaj pom zoo rau qhov koj tau hais li ntawm 6 hnub, lub tuam txhab ceev koj cov nyiaj yuav muab koj cov nyiaj rov qab tso rau hauv koj tus account.  Yog hais tias koj lub tuam txhab ceev koj cov nyiaj tsis tau txais daim ntawv thov kom zam li ntawm 14 hnub, nws yuav tuav koj cov nyiaj, thiab koj yuav siv tsis tau.

Lawv Puas Rho Tau Kuv Cov Nyiaj Them Kuv Tom Hauj Lwm?

Lawv yuav rho tsis tau cov nyiaj koj khwv tau hauv koj daim tsev yog tias

 1. Yog koj tau txais los yog yeej tau txais “nyiaj pab los ntawm tsoom fwv raws li qhov kev txom nyem” ntawm 6 lub hlis ua ntej (mus saib “Rho Puas Tau (garnish) Koj Cov Kev Pab xws li Benefits?)

Nco Ntsoov:  Cov tsev hais plaub hauv lub xeev Minnesota tau txiav txim tias cov nyiaj se hu ua EITC (Earned Income Tax Credit) muas yuav tsum tau zam kom tsis txhob rho.  Ib lub tsev hais plaub tau txiav txim tias MinnesotaCare “nyiaj pab los ntawm tsoom fwv raws li qhov kev txom nyem”

 1. Koj twb tau yog ib tug neeg nyob hauv tsev laj cuj li ntawm 6 lub hlis ua ntej.

Ob qho zam nov mas tiv thaiv koj qhov nyiaj koj khwv tau es yog koj daim tshev li ntawm 60 hnub tom qab koj muab tso rau hauv lub tuam txhab ceev nyiaj.

Yog Hais Tias Koj Tsis Muaj Kev Zam, Lawv Yuav Rho Tau Pes Tsawg?

Feem ntau, koj cov tshev raug tiv thaiv - txawm hais tias koj tsis muaj kev zam. Feem ntau, qhov tiv thaiv yog ntawm $380 lossis 75% ntawm cov nyiaj nqa los tsev (tsuas yog koj tseem tau tsawg kawg nkaus los $290 ib lim tiam twg), seb qhov twg ntau siab dua.

Tsuas yog 20 hnub xwb: Qhov no “25% tsis pub tshaj” kuj yuav rho tawm ntawm koj daim tshev koj khwv tau es muab tso rau hauv lub tuam txhab ceev nyiaj – tab sis tsuas yog 20 xwb.  Piv txwv: Yog hais tias koj tso $1000 tshev es koj khwv tau rau hauv koj lub tuam txhab ceev nyiaj, $250 yuav raug rho tam sim ntawd thiab qhov $750 kuj yuav rau rho tom qab 20 hnub.

TAB SIS- yog hais kev rho nyiaj no yog mus rau nyiaj yug koj tus menyuam (child support), ces yuav rho siab li ntawm 65% ntawm qhov nyiaj koj khwv tau yuav muab tuav tseg.

Nco Ntsoov: Yog hais tias koj yog ib ua huaj lwm rau koj tus kheej hu ua independent contractor los yog koj muaj ib lub lag luam, ces cov nyiaj es lawv yuav zam ces tsis muaj kev zam rau nyiaj koj khwv tau no.  Koj yuav tsum nrog ib tug kws lij choj tham seb tej no puas raug rau koj.

Yuav ua li cas Thiaj Li kom Zam kom Dhau Tsis Txhob Rho Cov Nyiaj Kuv Khwv Tau?

Koj yeej yuav tau txais ib daim ntawv sau tuaj ceeb toom koj li 10 hnub ua ntej koj daim tsev koj khwv tau yuav raug rho thaum rho thawj zaug.  Xyuas seb koj cov nyiaj puas muaj kev zam (saib sab saud). Yog hais tias cov nyiaj koj khwv tau zam tau rau, ces ua daim ntawv kom tiav es xa tuaj nrog daim ntawv ceeb toom.  Nqa ncuv ib daim qauv es koj luam mus rau tus neeg los yog lub tuam txhab es yuav rho koj cov nyiaj thiab ib daim mus rau koj lub chaw ua hauj lwm.  Ua qhov no sai li sai tau. Yog hais tias koj tsis ua daim ntawv zam no tsis pub dhau 10 hnub, koj kuj yuav muaj kev zam thiab, tiamsis nws yuav siv sijhawm ntev dua los mus nres qhov nyiaj txiav tawm thiab tau koj cov nyiaj rov qab.

Yuav Muaj Dabtsi Tshwm Sim Tom Qab Koj Thov Kom Muaj Kev Zam rau koj daim tsev koj khwv tau los yog koj lub chaw ceev koj cov nyiaj?

Koj yeej hu tau rau tus neeg es koj tiv nyiaj thiab nug seb thaum twg lawv mam li hais koj lub chaw ua hauj lwm los yog lub tsev ceev koj cov nyiaj kom muaj koj cov nyiaj rov qab rau koj.  Tus neeg koj tiv nyiaj yuav nug kom koj muab ib co ntaub ntawv thiab pov thawj ntxiv, xws li cov nyiaj kom tau los ntawm tsoom fwv.  Koj kuj yuav tau koj cov nyiaj rov qab kom sai zog yog tias koj xa cov pov thawj es lawv nug mus rau lawv.  Tej zaum koj kuj yuav tau nrog ib tug kws li choj tham kom pab tau koj qhov kev thov kom zam es tsis txhob rho koj cov nyiaj.

Yog Hais Tias Tus Neeg Tuaj Sau Nqi Tsis Kam?

Yog hais tus tus neeg es koj tiv nuj nqis tsis lees txais qhov koj thov kom zam, lawv muaj 6 hnub mus nug lub tsev hais plaub seb koj cov nyiaj puas yam zam tau rau.  Koj yeej mus tau rau nram lub tsev hais plaub es mus mloog koj rooj plaub es tsis tas muaj ib tug kws lij choj.  Nco ntsoov nqa tag nrho cov ntaub ntawv es yuav pab ua pov thawj kom koj thiaj li tau qhov kev zam.

TSEEM CEEB HEEV:  Yog hais koj tsis tau sau ntawv thov kom muaj kev zam los yog nug kom muaj ib qho mus sib hais nram tsev hais plaub kom ncav sij hawm, koj yeej tseem ua tau lwm zaus.  Txoj cai es koj muaj kom qhov kev rho nyiaj no tsum mas koj yeej muaj tsos ploj li los yog kom tau cov nyiaj es zam rau rov qab los.  Tsis txhob mloog cov lus qhia los ntawm tus neeg koj tiv nuj nqi es tsib nqi tej kev qhia txog tias  yuav ua li cas koj thiaj ua raug txoj cai.

Ntu 6 - Nuj Nqi Txais Nyiaj Them Nqi Kawm Ntawv

Ceev Koj Cov Nuj Nqis Koj Txais Them Nqi Ntawv kom tsis txhob poob rau qhov tias yuav tsum tau them (Default)

Kawm ntawv qib siab yog ib qho es txais nyiaj them rau yus kawm es yog ib qho zoo tshaj plaws.  Nws pab tau koj nrhiav tau txoj hauj lwm es them nyiaj ntau rau koj. 

Muaj ntau leej neeg yuav tsum tau txais nyiaj los them nqi kawm ntawv.  Txais cov nyiaj them nqi ntawv hu ua student loan mas txawv lwm cov nuj nqis.  Kuj ib nyuag yooj yim zog rau koj tswj cov nuj nqis no vim yog muaj ntau hom kev them rov qab ua muaj rau koj.  Tab sis lawv kuj ib nyuag nyuaj zog rau koj tswj thiab vim tias cov tsev tuam txhab txais nyiaj, xws li Guarantee agencies lub tuam tsev saib kev kawm ntawv hu US Department of Education, mas ib nyuag tiv tauj nyuaj zog kom tau nrog lawv tham.  Yog hais tias koj poob qab them rov qab koj cov nuj nqis txais los them nqi kawm ntawv, qhov nuj nqis no poob mus rau qhov hu tias yuav tau them nkaus xwb los yog “default.”  Qhov no txhais tau tias lub tuam txhab txais nyiaj kuj yuav muaj peev xwm muab koj cov nyiaj txawm tias tau hais tias koj nyob rau qhov tiv thaiv qhov kev sau thiab tsib nqi hu ua “collection-proof.”

Nco ntsoov tias koj yuav tsum tau rov qab them cov nuj nqis es txais los siv.  Sim seb koj puas tau kev pab los ntawm cov nyiaj pub hu ua grants, nyiaj pab vim kawm tau ntawv zoo (scholarships, ua mentsis hauj lwm hauv tsev kawm ntawv, thiab lwm yam es muaj nyiaj pab koj txoj kev kawm ntawv kom ntau li ntau tau.  Txo koj tej kev siv nyiaj thaum koj tseem kawm ntawv.  Yog hais tias ua tau, txais cov nyiaj them nqi ntawv ntawm lub chaw hu ua Direct Student Loans (yog txais los ntawm lub tuam tsev saib xyuas kev kawm ntawv hu ua the US Department of Education), vim rau qho tias lawv muaj cov tswv yim es them rov qab zoo tshaj plaw.

Koj yeej muaj ntau txoj hauv kev kom koj ceev cov nuj nqis koj qiv los them nqi kawm ntawv kom tsis txhob muaj teeb meem.  Yog hais tias koj yeej them tsis taus cov nuj nqis ib hlis ib zaug ntawd, ces tiv tauj koj lub tuam txhab txais nyiaj.

Maj Mam Them Nqi Rov Qab Raws Li Qhov Nyiaj Koj Khwv Tau

Koj yeej nug tau koj lub tuam txhab txais nyiaj kom txo koj qhov nqi koj them ib hlis ib zaug.  Yog hais tias koj qiv nyiaj tom qab lub Xya Hli xyoo 1993, lub tuam txhab txais nyiaj yuav tsum nrhiav cov tswv yim rau koj maj mam them cov nqi rov qab raws li qhov nyiaj koj khwv tau.

Nws muaj 4 hom tswv yim teev es maj mam them rov qab raws li qhov nyiaj khwv tau:

1. Maj Mam Them Rov Qab Raws Cov Nyiaj Khwv Tau (Income Based Repayment (IBR))
Yog hais tias koj muaj nqi nrog rau tsoom fwv los yog federal loan thiab tseem tsis tau poob rau qhov tias  yuav tsum them, tej zaum koj kuj thov tau qhov Maj Mam Them Rov Qab Raws Cov Nyiaj Khwv Tau (IBR repayment plan).  Qhov no kuj muaj xws li txhua tus es muaj txais nyiaj nrog rau Federal Family Education Loans (FFELs).

Yuav kom tsim nyog pub maj them raws cov nyiaj khwv tau IBR, koj yuav tsum tau muaj pov thawj txaus txog koj cov nuj nqis es muaj feem xyuam nrog qhov nyiaj koj khwv tau.  IBR siv ib daim qauv los saib los yog sliding scale los ntsuas kom paub tias ib lub hlis no koj them taus npaum li cas.

Koj yuav tsum muaj pov thawj qhia kom paub txog qhov nyiaj koj khwv tau txhua lub xyoos.  Qhov nqi koj yuav tsum tau them rov qab kuj yuam muab kho yog tias koj muaj kev hloov txog cov nyiaj koj khwv tau thiab kev hloov ntawm koj tsev neeg muaj coob los tsawg.

2. Maj Mam Them Nuj Nqi Rov Qab Raws Qhov Nyiaj Koj Khwv tau hu ua Income Contingent Repayment (ICR)
Koj tsuas siv tau qhov es koj Maj Mam Them Nuj Nqi Rov Qab Raws Qhov Nyiaj Koj Khwv tau hu ua Income Contingent Repayment (ICR) yog tias koj txais nyiaj ntawm Direct Loan los  yog Direct Loan Consolidation.  Qhov nqi koj them rov qab yuav tsis tshaj li 20% ntawm qhov nyiaj koj khwv tau es yog khwv tau ntau dua theem neeg es txom nyem hu ua poverty level.  Yog hais tias cov nyiaj koj khwv tau nyob rau hauv qab theem neeg txov nyem, koj qhov nqi koj them mus txhua txhua lub hlis tej zaum kuj yuav tsis muaj nqi them li.  Yog hais tias koj yeej them tas mus txog 25 xyoos, ces cov nqi es koj tseem muaj ces muab xuam tag ces tsis muaj nqi rau koj them lawm.

3. Maj Mam Them Nuj Nqi Rov Qab Raws Qhov Nyiaj Koj Khwv tau hu ua Income Sensitive Repayment (ISRP)
ISRP yog ib nqi txais los ntawm Federal Family Education Loan (FFEL) yuav tsum kom koj maj mam them qhov nqi txhua lub hlis es ntau npaum li cov paj (accrued interest).  Hom them rov qab no mas, qhov nqi koj them txhua txhua lub hlis mas yog laij los ntawm qhov nyiaj es khwv yees tias ib hlis koj khwv tau ntau npaum li cas.  Kho qhov nuj nqi them no txhua txhua lub xyoos.

4. Maj Mam Them Nuj Nqi Rov Qab Raws Qhov Nyiaj Koj Khwv tau hu ua Pay as You Earn (PAYE)
Yuav kom tsim nyog siv tau hom maj mam them PAYE, koj yuav tsum muaj ib qho teeb meem txog nyiaj txiag hu ua partial financial hardship. Koj muaj ib qho teeb meeb nyuaj txog nyiaj txiag yog hais tias qhov nyiaj koj yuav tsum tau them txhua lub hlis ntawm qhov nyiaj koj txais siab dua qhov nyiaj es koj them yog tias koj siv qhov maj mam them ntawm PAYE.

Yog xav paub ntau dua txog cov tswv yim maj mam them no thiab cov cai ntawm qhov kev tsim nyog, mus saib hauv: https://studentaid.gov/. Ib qhov chaw es zoo thiab yog: www.studentloanborrowerassistance.org.

Cov Program Pab Tshem Cov Nqis Txais Them Nqi Kawm ntawv hu ua Public Service Loan Forgiveness Program

Yog hais tias koj ua hauj lwm ib hnub ib hnub los yog full-time ntawm tej qhov chaw pab neeg hauv zej zog, tej qho nqi ntawm koj qhov nyiaj koj txais los them nqi ntawv kuj yuav muab tshem tawm.

Nyob rau cov nyiaj txais los them nqi ntawv feem ntau koj yeej them tag qhov nqi nov mas yuav siv sij hawm li 10 xyoo.  Tab sis yog koj nyob rau qhov program es pub koj them qhov nqi kom qis zog, nws yuav siv sij hawm ntev tshaj 10 xyoo mam them tag.  Qhov program no, yog tias koj them li 120 zaus (ntev li 10 xyoo) koj kuj yuav tsis tas tau them ntxiv lawm.  Cov nqi es koj them tsis tas tom qab 120 zaus ces yog cov nqi es muab pub rau koj lawm thiab koj tsis tas  yuav tau them rov qab.  Koj yuav tsum tsis txhob poob mus rau qhov tias koj yuav tsum tau them los yog default mas koj thiaj li nyob tau qhov program no.

Kom paub kom zoo dua txog qhov program thiab kom paub ntau dua, mus saib hauv: https://studentaid.gov/

Muab Qhov Nqi Ncua (Deferral)

Yog hais tias koj them tsis tau qhov nqi no li, nug kom kam koj muab ncua “deferral.”  Muab ncua (deferral) txhais tias koj tsis tas yuav them qhov nqi no txhua hli thiab yuav tsis muaj paj tsub ntxiv rau qhov nqi koj txais thaum koj tseem poob rau qhov es pub ncua rau koj.  Ncua rau koj yeej ncua tau ntev txog 3 xyoos.  Koj kuj nug tau qhov kev ncua nov yog tias koj:

 • poob koj txoj hauj lwm,
 • muaj mob muaj nkeeg,
 • tawm hauj lwm los mus tu koj tus menyuam pib kawm ntawv qib yau (preschool)
 • tseem tab tom ua tham ham, los yog
 • muaj tej yam kev txom nyem, xws li khwv tau nyiaj tsawg.
   

Tsuas pub qhov es ncua no rau koj yog tias koj qhov nuj nqis yeej tsis poob rau qhov es yuav tsis zam txim rau es yuav tau them los yog defaut thaum koj nug seb puas kam thiab koj yeej tsis tau siv tag qhov kev ncua es pub 3 xyoos rau koj.

Zam Ua Siab Ntev (Forbearance)

Yog hais tias koj muaj kev xiam oos qhab li ib ntus los yog koj muaj teeb meeb nyuaj txog nyiaj txiag, koj kuj nug kom zam es ua siab ntev “forbearance.” Ua siab ntev (forbearance) txhais tau tias lub tuam txhab txais nyiaj pom zoo rau koj nres qhov nyiaj kom them txhua txhua lub hli es zam tsis them mus ib ntus los yog txo qho nqi rau kom them koj qis zog txhua lub hli.  Lub tuam txhab kuj yuav pub qhov ua siab ntev zam (forbearance) rau koj txawm tias koj twb ho sib tag qhov 3 xyoos rau koj ncua (deferral).  Tab sis cov paj yuav tsub ntxiv rau tag nrho qhov nqi es koj tiv mus ntev lis qhov es zam rau koj. 

Qhov sib txawv ntawm qhov nuj nqis muab ncua (deferral) thiab zam ua siab ntev (forbearance) mas yog qhov tias tus paj yeej muaj nce tas li rau qhov es zam ua siab ntev (forbearance).

Thaum Koj Qhov Nuj Nqi Poob Rau Qhov Es Yuav Thaum Them Lawm Xwb es tsis zam lawm (Default)

Lub tuam txhab txais nyiaj rau koj kuj yuav txiav txim tias koj qhov nuj nqi koj txais poob rau qhov es yuav tau them lawm xwb es tsis zam lawm (default) yog tias koj tsis them qhov nqi es koj yuav tsum tau them txhua txhua lub hli ntev li ntawm 9 lub hlis.

Yeej muaj tej yam tsis zoo es yuav raug rau koj yog thaum koj qhov nuj nqi poob mus rau qhov es yuav tau them thiab zam tsis tau lawm (default).

Tej no yog

 1. Poob qhov koj muaj cai muab qhov nuj nqis ncua (deferral).
   
 2. Lub tuam txhab txais nyiaj rau koj kuj foob tau koj, kom tsev haus plaub muaj kev txiav txim kom koj them cov nuj nqis, thiab txeeb tej qho nyiaj koj khwv tau los yog khoom vaj khoom tsev koj muaj es tsis muaj kev zam rau raws lis txoj cai lij choj hauv lub xeev. 
   
 3. Txawm tias tsis coj koj mus foob los, lub tuam tsev saib xyuas kev kawm  ntawv hu ua U.S. Department of Education kuj ceev tau koj cov nyiaj es koj ua se tau  thiab ceev cov se hu ua Earned Income Tax Credit-EITC.  
   
 4. Txawm tias tsis foob koj los yog kom lub tsev hais plaub txiav txim rau koj, lub tuam tsev saib xyuas kev kawm ntawv hu ua U.S. Department of Education los yog lub chaw State Guarantee agency kuj rho tau koj cov nyiaj koj khwv tau es yog khwv tau ntau tshaj li 30 npaug ntawm qhov nyiaj es tsoov fwv teev tias ua tau hauj lwm nyiaj tsawg tshaj plaws.
   
 5. Yog hais tias koj tau nyiaj pab los ntawm tsoov fwv li $750 tauj ib lub hli ntawm cov nyiaj Social Security los yog nyiaj qub tub rog Veterans Administration benefits, lub tuam tsev saib xyuas kev kawm ntawv hu ua U.S. Department of Education yeej tshem tau 15% ntawm koj daim tshev, los yog daim tsev ntawd ntau dua li $750, seb qhov twg tsawg dua.  Yog hais tias koj tau nyiaj pab los ntawm tsoom fwv hu ua Supplemental Security Income (SSI), los yog koj qhov nyiaj nov tau tsis  ntau tshaj li $750 tauj ib lub hlis. Lub tsev hais plaub txiav txim rau koj, lub tuam tsev saib xyuas kev kawm ntawv hu ua U.S. Department of Education yeej tshem tau tau ib qho nyiaj ntawm koj qhov nyiaj tsoom fwv pab koj.
   
 6. Yog hais tias koj xav rov qab mus kawm ntawv, koj yuav txais tsis tau nyiaj los pab koj them nqi kawm ntawv, txawm tias txais nyiaj los yog muaj nyiaj pab koj (loans los yog grants)

Tshem Koj Cov Nuj Nqis Koj Txais Them Nqi Ntawv Kom tawm ntawm qhov kev tsis zam lawm (Default)

Muaj ntau txoj kev es koj Tshem Koj Cov Nuj Nqis Koj Txais Them Nqi Ntawv Kom tawm ntawm qhov kev tsis zam lawm (Default).  Koj kuj hais tau rau lub tuam tsev saib xyuas kev kawm ntawv hu ua U.S. Department of Education kom lawv tsis txhob rho cov nyiaj es koj khwv tau los yog cov nyiaj social security tsoom fwv pab thiab ceev koj cov se es rov qab them rau koj.

 • Koj yeej rov qab kho kom zoo “rehabilitate” ntawm qhov nuj nqis koj txais.  Yuav ua li no mas, koj thiab lub tuam tsev txais nyiaj rau koj txiav txim rau koj los them qhov nuj nqi seb ib lub hli koj them npaum cas thiaj li zoo txaus thiab koj thiaj li them taus.  Koj yuav tsum tau ua zoo xav txog koj qhov nyiaj koj khwv tau thiab cov nqi koj them.  Koj yuav tsum tau them txhua hli li 9 zaug tsis ncua li mas koj thiaj li tshem Koj cov nuj nqis koj txais them nqi ntawv kom tawm ntawm qhov kev tsis zam lawm (Default)
 • Yog hais tias koj txais nyiaj es muaj nqis tshaj li ib qho, xav seb koj puas muab ob qhov nqi no los tso ua ke hu ua consolidation loan.  Cov no mas lub tuam tsev saib xyuas kev kawm ntawv hu ua U.S. Department of Education muaj pub rau koj.  Qhov nyiaj koj txais tshiab yog coj los them qhov qub nqi es koj txais.  Yog hais tias lub tuam txhab txais nyiaj rau koj tsis tau hais kom lub tsev hais plaub txiav txiv kom koj them los yog muaj ib daim ntawv tso cai rho koj cov nyiaj koj khwv tau, ces tej zaum koj kuj tsim nyog tau txais qhov es muab ob qho nqis los tso ua ke hu ua consolidation loan.  Tej yam es koj yuav tau txais nyiaj los them ob qhov nqi no yog:
  • Koj cov nuj nqis yeej tsis poob rau qhov es tsis pub zam los yog (default), ces koj yeej tsim nyog ncua koj cov nuj nqi, txawm tias koj twb yeej muaj kev ncua rau koj qhov qub nqi.
    
  • qhov kev txais nyiaj los them ob qhov nqi hu ua A Direct Consolidation loan kuj yuav them tau rov qab es yog siv qhov kev es koj khwv tau nyiaj hu ua “income contingent” es maj mam them rov qab. Yog xav nug txog qhov kev txais nyiaj los them ob qhov nqi hu ua A Direct Consolidation loan, hu rau qhov chaw pab cov tub ntxhais kawm ntawv txog kev txais nyiaj hua ua Student Loan Support Center ntawm 1-800-557-7394.
    
 • Yog koj qhov kev txhawj xeeb tsuas yog koj xav kom koj tau tau nyiaj ntxiv thiab thov nyiaj pab ntxiv kom koj mus kawv tau ntawv ntxiv, koj kuj tham tau nrog lub tuam txhab txais nyiaj kom lawv txo tus nqi koj them kom qis zog es kom koj them taus.  Yog hais tias koj them nqi tau 6 zaus es tsis ncua li koj kuj yuav tsim nyog txais tau ib qho nqi tshiab them nqi kawm ntawv thiab cov nyiaj pab.  Nco ntsoov:  Tab sis koj qhov nuj nqis tseem poob rau default vim yog muaj lwm yam, xws li tau xa mus rau cov chaw hu tuaj tsib nqi.  Lub tuam txhab kuj tseem sau tau cov nyiaj koj tau los xws li nyiaj se es koj tau thiab rho koj cov nyiaj tom hauj lwm.
 • Txawm tias koj twb txais qhov nyiaj ua ntej lub Xya Hli xyoo 1993, koj kuj kho koj qhov nuj nqis koj rov qab zoo li qub.  Qhov no txhais tias tshem Koj cov nuj nqis koj txais them nqi ntawv kom tawm ntawm qhov kev tsis zam lawm (Default), rov thov dua tshiab kom koj tau kev tsim nyog ncua koj qhov nuj nqis, kom nres qhov es rho koj cov nyiaj.  Koj kuj ua tau li nov yog tias koj them tau ntev mus li 12 zaug es tsis ncua li es them ntau li qhov es tau teev rau koj them ntawm lub tuam txhab txais nyiaj.

Koj yeej nug kom muaj kev zam koj cov nuj nqis (forbearance) txawm tias koj cov nuj nqis koj txais them nqi ntawv poob rau qhov kev tsis zam lawm (Default).  Ib lub tuam txhab txais nyiaj kuj, thiab tej thaum yuav tsum, muab kev zam koj cov nuj nqis (forbearance) rau koj.  Zam koj cov nuj nqis (forbearance) mas yeej tsis yog tias tshem koj cov nuj nqis koj txais them nqi ntawv kom tawm ntawm qhov kev tsis zam lawm (Default) los yog tsis pub qhov kev tsim nyog rau koj txais ib qho nqi ntxiv los kev pab nyiaj ntxiv, tab sis nws yuav nres cov kev es yuav rho koj tej nyiaj koj khwv tau.

Yog Hais Tias Lub Tuam Txhab Hu Tuaj Tsib Nqi Nev?

Yog hais tias tus neeg hu tuaj tsib nqi hu tuaj tsib cov nuj nqis koj txais los them nqi kawm ntawv, lawv yuav hais tsis tau li phem thiab saib tsis taus koj thiab lawv yuav tsum tau ua raws txoj cai hu ua Fair Debt Collection laws. Mus saib Ntu 3 - Txoj Cai Koj Muaj Txog Phej Hu Kom Koj Them Nuj Nqis

Ua Kom Koj Cov Nuj Nqis Txais Them Nqi Kawm Ntawv Ploj Kom Tag

1.  Lwv Cov Nuj Nqi Vim Them Tsis Taus Rov Qab (Bankruptcy)
Raws li cov cai ib txwm muaj mas cov nyiaj koj txais los them nqi kawm ntawv yuav cia li pub rau koj lwv tau (discharge) thaum koj lwm cov nuj nqis hu ua bankruptcy.  Los lus discharge no mas txhais tau tias koj them cov nuj nqi no rov qab. Txawm li ntawd los, yog tias tus neeg txiav txim plaub ntug ho txiav txim qhov nuj nqis no yuav tsim kev nyuaj siab “undue hardship” yog hais tias tsis muaj qhov nqi tshem tawm, nws yeej txiav txim tau kom muaj qhov nqi tsem tawm (discharge).  Yog qhov nqi nov muab tshem tawm tias koj tsis tas them (discharge), ces koj tsis tas them ntxiv lawm.  Lub tuam txhab txais nyiaj rau koj yeej ua tsis tau dabtsi ntxiv kom tsib tau qhov nuj nqis nov, thiab koj yeej tsim nyog los yog pub koj txais tau ib qho nyiaj tshiab los mus them nqi ntawv.

Tsim kev nyuaj siab “undue hardship” mas yeej yog ib qho nyuaj es nrhiav kom tau pov thawj. Koj yuav tsum tau qhia kom paub tias koj yeej khwv tsis nyiaj qhov twg los li los yog muaj tej kev pab kom koj them tau qhov nqi es koj txais them nqi kawm ntawv mus, thiab yav tom ntej no los koj yeej yuav them tsis taus thiab.  Nws yog ib qho es yuav yooj yim zog yog tias koj xiam oos qhab.

2.  Zam Txim Rau Qhov Nuj Nqis (Forgiving the Loan)

Tej zaum lub tuam txhab txais nyiaj kuj ciaj li tsum es tsis tuaj tsib nqi ntawm qhov nyiaj koj txais lawm.  Qhov no hu hais tias zam txim rau (forgiving). Lub tuam txhab txais nyiaj yuav tsum tau zam txim rau cov nyiaj es koj txais yog hais tias muaj tej xwm txheej li nram qab no.

 • Lub tsev kawm ntawv kaw tsis qhia ntawv lawm
  Koj txais nyiaj tom qab lub Ib hlis, 1, 1986 tab sis kawm tsis tag ntawv vim tias lub tsev kawm ntawv raug kaw lawm.
 • Tsis muaj txiaj ntsim dabtsi li
  Lub tsev kawm ntawv cia koj cuv npe kawm hauv lawv cov program es lawv yeej paub tias yeej tsis muaj txiaj ntsim dabtsi rau koj.  Piv txwv, koj twb tsis tau txais koj daim ntawv pov thawj high school diploma thaum lub sij hawm koj cuv npe kawm, thiab qhov kev kawm thiab daim ntawv pov thawj xws li degree/license los yog certificate es koj kawm kom tau mas yuav tsum kom koj muaj daim ntawv pov thawj high school.
 • Koj lub tsev kawm ntawv nyiag kos koj lub npe rau daim ntawv sau mus thov txais nyiaj.
 • Koj cia li xiam oos qha tas koj lub neej.

Lub tuam tsev saib xyuas kev kawm ntawv hu ua The Department of Education muaj ib daim ntawv rau koj ua kom tiav yog tias koj xav sau ntawv mus kom zam rau cov nuj nqis koj muaj.  Mus nqus daim ntawv no hauv lub vas sab ntawm https://studentaid.gov/

Nrhiav kom muaj cov ntaub ntawv thiab ntawv pov thawj kom ntau li ntau tau kom thiaj txhawb tau qhov es koj tau hais.  Xa daim ntawv es koj sau tiav lug no, thiab cov ntaub ntawv txhawb qhov koj hais, mus rau lub tuam txhab txais nyiaj los yog lub chaw tus neeg es hu tuaj tsib nuj nqi.

Xav Kom Paub Ntau Tshaj?

Yog hais tias koj muaj lus nug txog cov nyiaj koj txais them nqi ntawv, maj mam rov qab them los yog xav paub ntau dua, nkag mus saib hauv lub tuav tsev saib kev kawm ntawv the Department of Education website at: https://studentaid.gov/

Los yog hu rau lub chaw pab txog kev txais nyiaj them nqi kawm ntawv Federal Student Aid Information Center (FSAIC) at: 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243), (TTY) 1-800-730-8913.   
Yog hais tias koj tsis paub leej twg yog lub tuam txhab txais nyiaj rau koj them nqi kawm ntawv, koj kuj nug rau ntawm National Student Loan Data System ntawm lawv lub vas sab https://www.usa.gov/federal-agencies/federal-student-aid-information-center los yog hu lawv ntawm tus xov tooj 1-800-4-FED-AID.

Yog hais tias koj tsis paub leej twg yog lub tuam txhab txais nyiaj rau koj them nqi kawm ntawv, koj kuj nug rau ntawm National Student Loan Data System ntawm lawv lub vas sab https://studentaid.gov/ los yog hu lawv ntawm tus xov tooj 1-800-433-3243.

Teebmeem nrog koj qhov chaw txais nyiaj lossis lub tuam txhab tuav cov ntaub ntawv?

Feem ntau, cov nyiaj txais kawm ntawv yog “los ntawm” ib lub tuam txhab tuav ntaub ntawv tsis yog qhov chaw txais nyiaj. Cov tuam txhab kev nyiaj, teb tus neeg txais nyiaj cov lus nug, thiab ua lwm cov kev tswj hwm txog kev ceev cia qhov nyiaj txais.

Cov tuam txhab txais nyiaj kawm ntawv hauv Minnesota yuav tsum tau ib daim ntawv tso cai los ntawm lub Department of Commerce. Yog koj muaj ib qhov kev tsis txaus siab txog koj lub tuam txhab tuav ntaub ntawv koj yuav tsum hu rau lub chaw consumer.protection@state.mn.us lossis hu xovtooj ntawm 651-539-1600 lossis 800-657-3602. Koj mus ua tau daim ntawv tsis txaus siab hauv computer ntawmhttps://mn.gov/commerce/consumer/file-a-complaint/. Lub chaw no muaj feem yuam kom lub tuam txhab txais nyiaj muab koj cov nyiaj rov qab (hu “restitution”) rau qhov ua txhaum.

Minnesota kuj muaj ib txoj cai tshiab “Student Loan Borrower Bill of Rights.” Nws txhaum cai yog tias coj tsis yog rau koj lossis dag koj. Tsis tag li ntawm, ntxiv rau lwm yam khoom, cov tuam txhab txais nyiaj yuav tsum xyuas seb koj puas tsim nyog tau qhov kev pab cuam them nyiaj rov qab raws li cov nyiaj tau los. 

Koj kuj hu tau rau ntawm tsoom fwv federal Student Loan Ombudsman ntawm 1 (877) 557-2575 lossis mus nrhiav daim ntawv pab txog “Ombudsman” online ntawm https://studentaid.gov/.

 

Ntu 7 – Yog Koj Raug Yuam Tiv Nqi los ntawm tus Khub Ua Phem

Txoj cai lijchoj Yuam Tiv Nqi

Minnesota tawm tshiab ib txoj cai lijchoj hu ua “Coerced Debt Law” Yuam Tiv Nqi uas tej zaum yuav pab tau cov neeg raug ua phem rau yog hais tias tus khub ua phem nyiag tus neeg raug ua phem rau cov ntaub ntawv los mus tiv nqi lossis yuam, hawv, lossis hem kom tus neeg raug ua phem rau mus tiv nqi nws tsis xav tau. 

Txoj cai lijchoj hais tias nws txhaum cai yog yuam ib tug neeg raug ua phem rau hauv tsev los mus tiv nqi lawv tsis tau txaus siab ua. Yog ib tug neeg raug ua phem rau muaj cov nqi li no, lawv muaj feem hais kom tus kws txiav txim plaub muab cov nqi tshem tawm.  Yog tug neeg raug ua phem rau muaj povthawj hais tias cov nqi yog “yuam,” tus kws txiav txim muaj cai txiav txim hais tias:

Tug neeg raug ua phem rau tsis tiv cov nqi

 • Ib daim ntawv txiav txim (“txiav txim”) hais tias muab tshem tawm qhov hais tias tus neeg raug ua phem rau tiv nqi 
 • Tshem tawm rooj plaub uas tus tswv qiv nyiaj tau foob tus neeg raug ua phem rau.

Ua ntej yuav mus hais plaub, tug neeg raug ua phem rau yuav tsum qhia tus tswv qiv nyiaj hais tias cov nqi yog “yuam” thiab muaj ib lossis ntau tshaj cov ntawv no nrog:

 • daim ntawv tub ceev xwm sau 
 • daim ntawv koj ua rau Federal Trade Commission hais tias nyiag ntaub ntawv ua koj 
 • Daim ntawv sib nrauj qhia hais tias qhov nqi tiv yog yuam lossis daim ntawv povthawj los ntawm ib tus kws tawm tswv yim lossis kws kho mob hais tias qhov nqi tiv yog yuam xwb.

Tom qab txais tau daim ntawv, tus tswv qiv nyiaj yuav tsum qhia rau tus neeg raug ua phem rau hais tias seb tus tswv qiv nyiaj yuav nres lossis tsis nres txoj kev sau qhov nqi tiv.

Ntu 8 – Rov Txais Nyiaj Dua Los Them Cov Qub Nqi (Refinancing)

Rov Txais Nyiaj Dua Los Them Cov Qub Nqi (Refinancing)

Rov txais nyiaj dua los them koj cov nqi uas twb koj twb yeej muaj lawm thaum koj them tsis tau qhov nqi es teev rau koj them txhua txhua lub hli kuj zoo ntxim li yuav yog lub tswv yim zoo tab sis mas yuav tsis yog qho es yuav muaj txiaj ntsim rau koj.  Nov yog tej yam es koj yuav tsum tau xav txog thaum koj xav rov txais nyiaj dua los them cov nuj nqi es zoo yuav yog ib qho kom koj dim koj cov nuj nqis.

 • Yog koj tseem muaj kev xoom xaim, ces tsis txhob rov txais nyiaj dua (refinance).  Rov txais nyiaj dua (refinance) mas yuav luag txhua zaus yeej muaj nqi rau koj them.  Tej thaum kuj them tam sim ntawv, los yog tsub rau hauv cov nqi koj maj mam them ntawm txhua txua lub hlis.  Nug koj tus kheej seb qhov nqi es koj maj mam them tam sim no, los yog qhov nqi es koj rov txais nyiaj dua (refinance) qhov twg yuav zoo dua rau koj.  Ntxiv rau qhov nqi es koj them tam sim ntawd.  Qhov nuj nqi tshiab koj tiv no thaum koj maj mam them es thaum them tag nrho lawm koj ho them yog puas tsawg es thiaj them tag?
 • Yuav yog hov ntev ntxiv koj mam li rov maj mam them cov nuj nqi?
 • Qhov paj tshiab tsub rau koj siab npaum li cas thiab nws txhais li cas hais txog tus paj es tsub rau koj them thaum koj maj mam them kom tag nrho qhov nyiaj koj tiv?

Txhob cia koj cov nqi uas tsis muaj dab tsi los khi mus ua cov nqi uas luag ywv tau khoom Vaj khoom tsev (Unsecured Debt into Secured Debt)

Cov nyiaj koj txais es muab khoom cas hu ua “Secured loan” txhais tau tias tus neeg txais nyiaj rau koj yeej txeeb tau ib qhov khoom es koj muaj (hu ua “collateral”) yog tias koj tsis them.  Lub tuam txhab txais nyiaj rau koj tsis tas yuav foob koj ua ntej – lawv yeej tuaj txeeb koj cov khoom (collateral) thaum es koj them nqi mus lig.  Cov nuj nqis no kuj yog nyiaj txais yuav vaj yuav tsev thiab nyiaj txais yuav tsheb.

Cov nyiaj koj txais es tsis muab khoom cas hu ua “Unsecured loan” txhais tau tias tsis muaj khoom cas thiab txeeb tsis tau koj cov khoom yog koj tsis them.  Yog tias koj tsis them, ces lub tuam txhab txais nyiaj rau koj yuav tsum tau foob koj hauv tsev hais plaub mas thiaj li tuaj txeeb tau.

Feem ntau yog ib tswv yim tsis zoo es txais nyiaj los ntawm muab khoom cas hu ua Secured loan los mus them cov nuj nqi koj txais ntawm tsis muab khoom cas hu ua Unsecured loan.  Qhov es hais tias ua li no mas tsis zoo vim yog muaj kev tiv thaiv rau koj tej khoom vaj khoom tsev thaum koj txais nyiaj los ntawm cov tuam txhab es tsis muaj khoom cas hu ua unsecured loan xws li yog cov tuam txhab es muab credit card.  Tabsis tej kev zam no mas cheem tsis tau cov nyiaj koj txais los ntawm lub tuam txhab es muaj khoom cas hu ua secured loan.  Piv txwv: koj txais nyiaj los ntawm koj lub tsev (hu ua Home Equity Loans) los mus them cov nuj nqis ntawm koj daim credit card.  Txawm tias lub tsev yeej tsis muaj kev txhawj xeeb tsam lub tuam txhab credit card tuaj txeeb, koj yuav poob koj lub tsev yog hais tias koj tsis them qhov nyiaj koj txais hu ua Equity Loan.

Nug Txog Tej Yam Koj Tsis Nkag Siab Ua Ntej Koj Kos Npe Rau Ib Daim Ntawv Twg

 • Tus paj tsiab siab npaum li cas?
 • Yam khoom twg ntawm koj ntiag tug es koj muab cas rau cov nyiaj koj txais?
 • Yuav siv ntev npaum cas thiab puas tsawg xyoo thiab/los yog puas tsawg hli es koj mam li them tag cov nyiaj koj rov txais dua los them cov qub nuj nqi?
 • Qho nqi tshiab es koj them txhua txhua lub hlis tag nrho yog puas tsawg thaum koj them tag qhov nuj nqis?
 • Puas muaj tej txoj cai tshwj xeeb (kev pom zoo) txog qhov koj maj mam them thaum lub sij hawm es koj tseem muaj qhov nqi nov?
 • Qhov nqi nyiaj txais nov puas hloov li?
 • Qhov nqi es yuav tau them ua ntej yog pes tsawg?
 • Puas muaj tej nqi dabtsi tsub rau thaum kaw qhov nuj nqi no (closing cost)?
 • Thaum twg lub tuam txhab txais nyiaj tshiab no thiaj li yuav kom koj yuav tsum tau them kom tag nrho cov nyiaj koj tiv ua ntej txog lub sij hawm kev cog lus tag lawm?

Ceev Faj Txog Kev Dag Txog Rov Txais Nyiaj Los Thev Cov Qub Nqi

Koj puas pau blub tuam txhab ceev nyiaj txiag, lub lag luam txais nyiaj, los yog lub chaw rov txais nyiaj dua los them cov qub nuj nqis es koj tab tom tham nrog?  Puas yog tias muaj neeg qhia rau koj thaum lawv tuaj khob koj lub qhov rooj?  Nws yeej zoo dua es koj siv cov tuam txhab txais nyiaj es nyob rau hauv koj lub zej zog, cov tuam txhab es yeej tau tsim tsa los ntev mas zoo tshaj li cov tuam txhab es ya thaum hmo ntuj xwb “fly-by-night” agency. Muaj neeg coob leej ntau tus sab nraud mas yeej tos ntsoov dag koj xwb.  Lawv yeej yuav nqa koj qhov nyiaj hnub no thiab tag kis ces pawv lawm es yog muab qhov nqi es koj yuav tsum tau them muag rau lwm lub tuam txhab txais nyiaj dua los them cov qub nqi es tej zaum twb tsis muaj caij los ua hauj lwm nrog koj.  Koj kuj yuav poob koj lub tsev.

Ceev Fej Txog Cov Tuam Txhab Txais Nyiaj Es Qhauj Tawm Tas Mus Li

 • Ceev faj txog cov tuam txhab txais nyiaj es kam txais nyiaj rau koj ntau tshaj qhov khoom es koj muab cas tus nqi.
 • Ceev faj yog tias lawm txhawb qhov es qhov nqi koj txais txiav tau se rau los yog tax deductibility.  Yog tias qhov nyiaj koj txais ho txiav tau se rau, nco ntsoov koj lawv piav kom meej tias thaum thiab vim li cas qhov nyiaj koj txais kuj yuav txiav tsis tau se rau los yog not be tax deductible es yog siv cov lus kom koj nkag siab.

Ceev Faj Txog Kev Dag Kho Koj Cov Nuj Nqis Kom Koj Them Taus

 • Yog hais tias koj lub tsev yuav raug kaw lub tsev yuav poob thiab xav kho qhov nyiaj koj txais los yog txo qhov nqi kom qis zog los yog txuas qhov maj mam them kom ntsev, lub xeev hauv Minnesota lub chav pab cov tswv tsev hu ua Minnesota Homeownership Center yeej muaj cov program pab hu ua a statewide foreclosure prevention program. Xav tau kev pab, hu rau chav pab cov tswv tsev hu ua Minnesota Homeownership Center 651-659-9336 los yog mus saib hauv lub vas sab ntawm https://www.hocmn.org/
   
 • Ceev faj txog cov neeg los yog lub lag luam es hais tias yuav pab koj kho qhov nqi koj txais es tsub nqi rau koj them.  Yog hais tias koj txiav txim siab siv ib tug neeg los yog ib lub lag luam los pab koj kho koj qhov nqi koj tiv (loan modification), koj yeej tsis tas tau them ib qho nqi li txog thaum lawv pab tau koj li lawv tau cog lus rau koj.

Tsis Txhob Rov Qab Txais Nyiaj Los Them Koj Cov Qub Nuj Nqi (refinance) Ntawm Lub Tuam Txhab Txais Nyiaj es Koj Tiv Nws Nqi

Tej zaum lawv kuj yuav hais tias koj yuav tsum tau them ib qho nqi kaw qhov nyiaj txais tshiab (new loan closing costs) thiab lwm yam nqi es koj thiaj li txais tau qhov nyiaj.  Lawv kuj yuav tsub nqi rau koj them vim koj muab qhov nuj nqis no them tag ua ntej tau teev lawm thaum koj muab qhov nyiaj no them koj qhov qub nqi.  Lawv kuj yuav hais kom koj them tus paj es siab zog rau qhov nyiaj es koj txais tshiab no.  Lawv kuj yuav kom koj yuav tsum muab khoom ntawm koj ntiag tug ntau dua los cas qhov nuj nqis no mas lawv thiaj li kam txais.

Nrog Lwm Tus Neeg Tham Ua Ntej Koj Kos Npe

Nco ntsoov tias koj yuav tsum tau mus nrhiav ib tug neeg paub txog cov cai lij choj los yog cov kws es paub txog nyiaj txiag sab laj ua ntej koj kos npe.  Koj yuav tsum yog tus xaiv tus neeg ntawd los pab koj.  Tsis txhob siv ib tug neeg twg es yog lub tuam txhab qhia kom koj siv lawv.  Hais kom tus neeg ntawd saib cov ntaub ntawv thiab pab qhia tswv yim rau koj ua ntej koj kos npe. 

Yog hais tias qhov nyiaj koj txais no yog home equity loan los yog credit line, ces koj muaj 3 hnub rau koj thim tom qab koj kos npe tag.  Koj yeej thim tau yam tsis tas yuav piav tias vim li cas li es yog koj yuav tsum tau sau ntawv mus qhia rau lub tuam txhab txais nyiaj rau koj.  Nco ntsoov tias hom nyiaj koj txais no mas koj yuav tsum tau muab koj lub tsev mus cas.

Ntu 9 - Lwv Cov Nuj Nqi Vim Them Tsis Taus Rov Qab (Bankruptcy)

Lwv Cov Nuj Nqi Vim Them Tsis Taus Rov Qab (Bankruptcy)

Lwv Cov Nuj Nqi Vim Them Tsis Taus Rov Qab (Bankruptcy) yog qho txheej txheem hais plaub hauv lub tsev hais plaub federal court.  Ib tug neeg tiv nuj nqis ntau heev yeej muaj tej nuj nqis ntawd pov tseg (muab lawv “discharge”) los yog tsim kom tau ib cov tswv yim maj mam them cov nuj nqis no tshiab (“re-structure the debt”) yog hais tias lub tsev hais plaub txiav txim pom zoo.  Muaj ob hom rau tib neeg lwv Cov Nuj Nqi Vim Them Tsis Taus Rov Qab (Bankruptcy) es yog hu ua Lwv nuj nqis Tshooj 7 thiab Lwv nuj nqis Tshooj 13.

Lwv nuj nqis Tshooj 7

Lwv nuj nqis Tshooj 7 bankruptcies kuj muaj ib lub npe hu ua liquidation bankruptcies.  Koj yeej tshem tau koj qhov muaj feem xyuam los mus them tag nrho cov nuj nqis los yog feem ntau ntawm koj cov nuj nqis es yog koj yuav tsum tau muab koj cov khoom es tsis zam (non-exempt) muag.  Qhov no mas feem ntau tsis yog koj lub tsev, lub tsheb los yog rooj tog zaum.  Cov nyiaj es koj muag tau los them cov nuj nqi kom tag ntawm lub tuam txhab koj txais nyiaj.

Hom lwv nuj nqis bankruptcies no, lub tuam txhab koj txais nyiaj tsuas tau me me xws li ob peb xees ntawm qhov nqi es koj tiv.  Yog tias qhov lwv nuj nqis bankruptcy no txiav txim pom zoo lawm, koj yeej tsis tas yuav raug them tej nuj nqis es koj muaj li lawm.  Koj tsuas tau them yog tias koj rov qab hais meej tias “re-affirm” koj mam li them tej qho nqi tom qab pom zoo rau koj lwv tag nrho koj cov nuj nqi lawm.  Qhov Reaffirming cov nuj nqis no txhais tau tias koj pom zoo them tej yam nuj nqis nkaus xwb.

Lwv nuj nqis Tshooj 13

Lwv nuj nqis Tshooj 13 bankruptcies cia koj rov qab muab koj cov nuj nqi thiab teej tub teeb dua tshiab.  Lwv nuj nqis Tshooj 13 lub tswv yim “Chapter 13 plan” yog tsim kom muaj kom koj thiaj li them tau tag nrho koj cov nuj nqis ntev lis ntawm 3 mus txog 5 xyoos.  Lub tsev hais plaub lwv cov nuj nqis yuav tsum pom zoo txog qhov tswv yim no.  Feem ntau lub tuam txhab koj txais nyiaj yuav tsis tau tag nrho cov nyiaj es koj tiv lawv, tabsis lawv tau ib qho ntawm qhov koj tiv.

Lub tswv yim mas hais tias zoo tshaj yog tau ib qhov nyiaj rov qab li qhov es tsis tau dabtsi li.  Hom lwv nuj nqis no mas koj kuj ceev tau tej yam khoom ntawm koj ntiag tug es tsam zam (non-exempt).  Tabsis cov khoom es muab teev tias yog cov muab cas hu ua “security interest” los yog collateral mas txawv lawm.  Koj kuj yuav tsum tau rov teev ib cov kev pom zoo tshiab los yog daim ntawv cog lus tshiav nrog rau lub tuam txhab es teev cov khoom coj los cas qhov nuj nqis.  Koj yeej ceev tsis tau tag nrho koj cov khoom rau hom lwv nuj nqi ntawm ntawm no.

Qhov Zoo Txog Lwv Cov Nuj Nqi Vim Them Tsis Taus Rov Qab (Bankruptcy)

 • Yuav cia koj pib dua tshiab txog tswj koj cov nyiaj thiab kom koj them rau koj tej nuj nqis es yuav tsim tau them.
 • Cia koj ceev koj lub tsev los yog lub tsheb koj thiaj li tau siv lawv.  Thaum koj sau ntawv mus thov lwv koj cov nuj nqis (bankruptcy) kuj tiv thaiv kom koj tsis txhob poob koj lub tsev, thim cov kev cog lus kos npe rau contracts for deed thiab txeeb koj lub tsheb rov qab.
 • Tej kev es hu tuaj tsib thiab sau nqi ces kom tsum mus li ib ntus.  Sau ntawv mus thov lwv koj cov nuj nqis (bankruptcy) tiv thaiv kom tsum tej yam:
  • Tej kev es hu tuaj tsib thiab sau nqi es yog xws li rho koj cov nyiaj tom hauj lwm (garnishments) thiab thiab tej yam es lawv twb pib tsib nqi lawm.
    
  • Foob koj kom koj poob koj lub tsev, ncaws koj tawm tsev, thim cov kev cog lus kos npe rau contracts for deed
    
  • Foob koj kom yuam koj tau koj them lwm cov nuj nqis
    
  • Kaw fai fab, dej, thiab nkev.
    
  • Tsib cov nuj nqis es tsev hais plaub txiav txim rau koj them.
    

Kom tsum es tsis txhob tsib tej nuj nqis no mas tsuas yog tsum ib ntus xwb, tab sis tom qab tsis ntev ntawd koj kuj nrog tau lawv tham kom koj maj mam them cov nuj nqis dua tshiab los yog muaj kev sib tham kom koj tsis txhob muaj tej kev tsib nuj nqis li no lawm.

Qhov Tsis Zoo Ntawm Lwv Cov Nuj Nqi Vim Them Tsis Taus Rov Qab (Bankruptcy)

 • Lwv koj cov nuj nqis (bankruptcy) txhais tau tias koj yuav tsum tau muab tej qho khoom vaj khoom tsev ntawm koj ntiag tug es tsis muaj kev zam rau los yog tsis muaj kev tiv thaiv vim yog muaj tej yam.  Xws li cov nuj nqis koj tiv los ntawm nqi vaj nqi tsev, daim ntawv koj npe cog lus contract for deed los yog cov khoom es koj muab cas thaum mus txais nyiam (xws li koj lub tsev los yog lub tsheb).
 • Lwv koj cov nuj nqis (bankruptcy) kuj txhais tau tias yuav yog ib nyuaj rau koj kom muaj qhab nes credit lub neej lawm yav tom ntej kom koj thiaj li siv tau yuav tej yam tseem ceeb.  Lwv koj cov nuj nqis (bankruptcy) nyob nrog koj qhov keeb kwm li 10 lub xyoos thiab yuav ua rau cov tuam txhab txhais nyiaj yuav tsis pom zoo rau koj txais nyiaj.

  Tej lub tuam txhab txais nyiaj nyob hauv zej zog kuj yuav tsis quav ntsej txog koj daim ntawv qhia txog koj cov qhab nes tsis zoo, los yog vim tias koj yog ib tug pej xeem hauv lub zej zog, lawv kuj yuav pub koj txais nyiaj.
 • Lwv koj cov nuj nqis (bankruptcy) yuav yog ib qho tsis zoo rau koj lub koob lub npe yog tias tib neeg hauv zej zog paub txog.  Qhov no kuj yuav yog ib qho es tej zaum koj yuav tsum muaj kev pom zoo them ib co nuj nqis los yog “re-affirm” rau lub tuam txhab es nyob hauv koj lub zej zog.

Muaj Kev Ntxub Ntxaug Vim Lwv Cov Nuj Nqi koj Them Tsis Taus Rov Qab (Bankruptcy)

Lwv koj cov nuj nqi (bankruptcy) kuj yuav ua rau ib cov lag luam muaj kev ntxub ntxaug thiab tsis kam txais nyiaj rau koj. Lawv kuj yuav tsis kam txais koj ua hauj lwm thiab.  Muaj tej yam tiv thaiv tau rau koj es yog:

 • Ib lub chaw ua hauj lwm tshem tsis tau koj tawm hauj lwm vim koj lwv koj cov nuj nqi (bankruptcy)
 • Lub chaw fai fab tsis pub kom lawv tsis kam tso fai fab rau koj siv vim yog koj lwv koj cov nuj nqi (bankruptcy)
 • Cov kws kho muab tsis pub kom lawv tsis kam pab koj thaum koj muaj mob sai sai vim yog koj lwv koj cov nuj nqi (bankruptcy).  Tab sis cov chaw es kho mob YEEJ tsis kam kev noj qab  haus huv es ib ntus kuaj ib zaug yog hais tias koj lwv koj cov nuj nqi (bankruptcy) yav tag los, tshwj tsis yog tias koj yeej muaj pov thawj kom lawv pom tias koj yeej muaj tsab peev xwm them tau cov nuj nqis. 

Yog hais tias koj yeej muaj pov thawj qia tau tias qhov lawv tsis kam pab koj los yog tsis txais koj ua hauj lwm, tsis kam koj xauj tsev nyob vim yog koj lwv koj cov nuj nqi (bankruptcy), koj yeej coj tau lawv mus foob nram tsev hais plaub thiab kom tshem qhov es tsis pub no tawm.

Ua Ntawv thov Lwv Cov Nuj Nqi Vim Them Tsis Taus Rov Qab (Bankruptcy)

Yuav ua ntawv mus thov kev lwv koj cov nuj nqi (bankruptcy), koj yeej yuav tsum tau kev pab los ntawm ib tug kws lij choj. Ntau tus kws lij choj yeej tsub tus nqis es tau teev tseg nrog rau tej nqi ntaub ntawv es xa mus rau hauv tsev hais plaub.  Tej cov kws lij choj kuj kam koj maj mam ua nqi them rau tej nuj nqis ntawd.  Lwm cov yeej xav kom koj them tib zaug ua ntej hais rooj plaub. 

Yog hais tias koj muaj lus nug txog lwv koj cov nuj nqi (bankruptcy) mus ntsib ib tug kws lij choj es yeej kawm tawm los hais hom plaub cov cai lwv nuj nqis no es thiaj li qhia tau rau koj txog cov cai es koj muaj, lwm txoj hau kev rau koj thiab cov txheej txheem es koj yuav tsum tau ua. 

Yog hais tias koj xav tau kev sab laj txog koj cov nuj nqis los yog koj xav lwv koj cov nuj nqi (bankruptcy), hu rau ib tug kws lij choj los yog hu koj lub legal aid hoob kas hauv zos ntawm 1-(877) 696-6529.

Yog hais tias koj xav tau kev pab tswj kom koj paub them tau koj cov nuj nqis, koj yuav tsum hu rau Family Means’ Consumer Credit Counseling Service (CCCS) at 651-789-4014 los yog 1-800-780-2890.  Lub chaw CCCS kuj yuav pab tau koj teev ib co tswv yim es maj mam them koj cov nuj nqis es kom them kom tag. 

Ntu 10 - Tswj Cov Nuj Nqi, Hais Haum Cov Nuj Nqis, Thiab Zam Kom Dhau Kev Raug Dag

Yuav Ua Li Cas Thiaj Li Zam Dhau Kev Raug Dag

Koj kuj yuav tiv cov nuj nqis nyob rau hauv daim credit cards, es yog nqi kho mob, los yog tau them nqi se rov qab rau IRS.  Thaum koj muaj nuj nqis ntau yuav ua rau koj muaj kev nyuaj siab ntau yam.  Qhov kev nyuaj siab no yuav ua rau tib neeg raug dag tau yooj yim.  Muaj coob lub lag luam “businesses” es tsis ncaj ncees es ua rau koj xav tias lawv muaj lub siab xav pab koj.  Tiag tiag, lub lag luam “businesses” no tsuas yog dag kom tau koj cov nyiaj xwb.

Tsis txog paub rau qhov kev raug dag es ua rau koj qhov teeb meem kev tiv nuj nqis kom phem tshaj qhov qub.  Nov yog ib cov es ua zoo saib thiab zam kom dhau.

 • TSIS TXHOB cuv npe rau ib lub lag luam twg es hais tias yuav pab koj
  • khiav kom dhau qhov kev tiv nqi
  • kho koj cov qhab nes credit
  • hais kom cov tuam txhab koj tiv lawv nyiaj koj tsis txhob hu rau koj lawm.

Nug cov tswv yim pab koj los ntawm cov koos haum pab rau pej xeem es qhia txog kev tswj nyiaj txiag es muaj npe.  Rov hais dua, saib kom zoo tias lub koos haum pab koj muas yuav tsum yog cov muaj npe thiab lawv cov neeg pab tawm tswv yim rau koj mas yuav tsum tau muaj daim ntawv pov thawj kawm tiav los.

 • Ceev faj txog cov tuam txhab es muaj cov tswv yim pab koj tswj koj cov nuj nqis “debt management”.  Cov tswv yim no mas yog cov es lub tuam txhab no hais tias lawv sawv cev rau koj thiab lub chaw es koj tiv lawv nuj nqis. Lub tuam txhab no hais tias lawv mam li tawm cov tswv yim maj mam them nqi dua tshiab rau txhua lub chaw es koj tiv lawv nqi.  Ces lawv yuav kom koj them ib pob nyiaj rau lawv es lawv mam li muab cov nyiaj ntawv them mus rau cov chaw es koj tiv lawv nuj nqis.  Tab sis pob nyiaj es koj them mus rau lub tuam txhab ntawd mas muaj ib co nqi them rau lub tuam tuam txhab es pab koj tswj koj cov nuj nqis.  Koj yuav tsum nco ntsoov saib tias pob nyiaj es koj them mus yuav tsum yog tag nrho cov nqi es koj tiv rau cov chaw es koj tiv nqi thiab ntxiv rau cov nqi.  Nug lub tuam tuam txhab es pab koj tswj koj cov nuj nqis koj qhia tseeb tseeb rau koj tias tag nrho cov nyiaj koj them es them rau dabtsi.

  Cov tuam txhab es muaj cov tswv yim pab koj tswj koj cov nuj nqis YUAV TSUM muaj ib daim ntawv tso cai (license) los ntawm lub tuam tsev saib xyuas kev lag luam hauv lub xeev hu ua Minnesota Department of Commerce.  Lawv yuav TSUM TAU ua raws Minnesota cov cai es nruj heev.  Piv txwv, UA NTEJ koj kos ib daim ntawv cog lus nrog lawv, lawv yuav tsum tau qhia rau koj paub tias lub chaw txais nyiaj twg yog lub es tsis pom zoo koom tes nrog rau cov tswv yim maj mam them nqi dua tshiab no.  Lawv yeej tsub tsis tau tus nqi es koj them ib zaug nkaus xwb es tshaj $50 “origination” fee thiab them tsis tshaj $75 ntawm ib lub hlis twg es yog cov nqi “maintenance” fee.
 • Ceev faj txog cov tuam txhab es muaj kev pab sib khom kom haum txog koj cov nuj nqis “debt settlement”.  Cov tuam txhab no hais lawv yuav txo koj cov nuj nqi es yog yuav hais kom lub chaw koj tiv nyiaj zam los yog “forgive” kom ntau ntawm cov nuj nqis es koj tiv – txawm tias yuag cov nqi nyob huav koj daim credit card, nuj nqis kho mob, los yog tiv nqi se.  Tsis txhob kos npe rau dabtsi li txog thaum koj saib koj meej tseeb seb qhov chaw pab koj no puas muaj daim ntawv tso cai license es tsis tau tas kas nuv los ntawm lub tuam tsev saib xyuas kev lag luam hu ua MN Department of Commerce.

  NCO NTSOOV TSEEM CEEB HEEV:
  Cov tuam txhab es muaj cov tswv yim pab koj tswj koj cov nuj nqis yuav tsis tau nyiaj ua ntej thiab tsuas hais tau kom koj them cov nqi tom qab lawv pab koj raws li cov lus lawm cog tseg.

  Cov tuam txhab es muaj cov tswv yim pab koj tswj koj cov nuj nqis YUAV TSUM muaj ib daim ntawv tso cai (license) los ntawm lub tuam tsev saib xyuas kev lag luam hauv lub xeev hu ua Minnesota Department of Commerce.  Lawv yuav TSUM TAU ua raws Minnesota cov cai es nruj heev es tiv thaiv cov neeg txais nyiaj.  Piv txwv, ua ntej koj kos npe rau daim ntawv cog lus, lawv yuav tsum tau saib koj zoo tias daim ntawv npaj cov tswv yim maj mam them rov qab no seb yuav yog thiab zoo.  Lawv yuav tsum tau qhia rau koj tias lawv yeej tsis ntseeg siab tias xyov qhov hauj lwm no puas yuav tau raws li siab xav, thiab lub chaw koj tiv nqis tseem hu tau rau koj thiab yeej tseem foob tau koj.  Lawv kuj yuav tsum tau qhia rau koj tias cov paj thiab tej yam nqi mas yeej sib ntxiv zuj zus rau koj qhov nqi koj maj mam them ua hli thaum koj nyob rau qhov kev sib khom kom haum cov nuj nqis. 
   

Lub hom phiaj ntawm qhov es muaj kev pab tswj koj cov nuj nqis “debt management” yog pab koj kom them koj cov nuj nqis koj tiv kom tag nrho.  Lub hom phiaj ntawm pab sib khom kom haum txog koj cov nuj nqis “debt settlement” mas yog pab koj zam “forgiven” ib co nuj nqis es koj tiv es qhov es koj yuav tau them tag nrho mas yuav tsum tsawg dua li qhov es koj tiv.

Ua ntej cuv npe rau cov tuam txhab es tswj cov nuj nqis debt management los yog sib khom kom haum txog cov nuj nqis debt settlement, yuav tsum saib kom zoo tias lawm yeej muaj ib daim ntawv tso cai (license).  Koj yeej mus tshawb nrhiav tau hauv lub tuam tsev saib xyuaj kev lag luam hu ua Minnesota Department of Commerce es saib seb lub tuam txhab muaj daim ntawv tso cai (license) es yog hu xov tooj rau 651-539-1600 los yog 800-657-3602 los yog mus saib hauv lawv lub vas sab: https://mn.gov/commerce/licensing/license-lookup/ 

Lwv Cov Nuj Nqi (Bankruptcy) Tej Zaum Yuav TSIS YOG ib Qho Kev Daws Teeb Meem

Lwv cov nuj nqi (bankruptcy) yuav TSIS YOG tib txoj kev es los lis nrog koj cov nuj nqis.  Koj yeej muaj lwm txoj hauv kev.  Lwv cov nuj nqi (bankruptcy) kuj tsis tas yuav tsum tau lwv los yog tsis zoo yog tias:

 • koj yeej tsis muaj nyiaj, tsis muaj nyiav khaws cia, los yog lwm qhov khoom li vaj tse los yog teej tug es ntxim li yuav txeeb tau ntawm koj los mus them cov nuj nqis.
   
 • Koj xav ceev cov khoom xws li vaj tse es tsam ces yuav txeeb tau los them kom tag cov nuj nqis koj tiv.
   
 • koj tsuas muaj ob peb qho nuj nqis xwb
   
 • koj muaj pov thawj zoo los tiv thaiv tias vim li cas koj tsis tiv qhov nuj nqis ntawd
   
 • koj yeej muaj ib txoj hau kev es maj mam them taus qhov nuj nqis los yog
   
 • Tib qho es koj xav lwv koj cov nuj nqis yog vim tias koj xav kom tsis txhob hu tuaj thab koj los ntawm lub chaw es koj tiv nqi.  Nws yeej muaj lwm txoj hauv kev kom lawm tsum tsis txhob hu koj es tsis tas yuav lwv koj cov nuj nqis bankruptcy.
   

Nco ntsoov:  Yog hais tias qhov nuj nqis es koj txhawj yog muaj dabtsi cas los yog khi nrog (secured) es yog siv koj lub tsev los yog koj lub tsheb los yog lwm qhov khoom vaj khoom tsev tseem ceeb thiab qhov nyiaj koj khwv tau tsis txaus los them cov nqi tam sim no los yog cov nuj nqi es twb dhau lawm, lwv cov nuj nqi (bankruptcy) yuav pab tsis tau koj (saib Ntu 9).

Yog hais tias koj muaj li qhov hais no, muaj lwm txoj hauv kev rau koj ua es tsis txhob lwv nuj nqi bankruptcy.

Nrog Ib Tug Neeg Paub Txog Nyiaj Txiag Tham Tej Zaum Yuav Pab Tau

Cov chaw ua hauj lwm sab laj pab txog nyiaj txiag es raug kev raug cai kuj nrhiav tau cov hauv kev zoo los mus daws koj cov nuj nqis.  Cov chaw ua hauj lwm raug kev raug cai no siv kev pab yam kev pab no tsis yog ib qho lag luam es yog pab dawb los yog tsub nqi me me xwb.

Tus neeg koj mus sab laj txog koj cov nuj nqis es txawj pab mas yuav saib koj qhov xwm txheej seb zoo li cas, nrhiav koj tau ib co hauv kev rau koj, thiab muab tswv yim rau koj tias txoj hauv kev zoo tshaj rau koj kom koj thiaj li rov qab dim tej kev muaj nuj nqi ntau no.  Lawv kuj yuav nug seb koj puas xav mus kawm kom paub los tswj koj tej nyiaj txiag es tus nqi pheej ywg kom tom ntej no koj thiaj li tsis ntsib tej nuj nqi tom ntej no.

Saib kom zoo kom lub chaw koj siv yeej raug cai thiab zoo “accredited.”  Nov txhais tau tias lawv yeej muaj ib lub thwj ntau cim tias lawv yeej ua tau zoo lawm.  Saib kom zoo tias tus neeg koj sab laj nrog ntawd yog “Certified Consumer Credit Counselors.” Cov neeg pab kev sab laj nrog koj no mas yuav tsum xeem kom dhau ib tug xeem es lawv thiaj li yog cov neeg pab kev sab laj tau zoo.

Koj kuj nrhiav tau cov chaw koj siv es raug cai thiab zoo yog koj mus saib hauv National Foundation for Credit Counseling at https://www.nfcc.org/.