“ABAWD” SNAP Sijhawm Txwv rau cov Neeg Laus tsis Muaj Neeg Tu/Yug

Tus sau
Education for Justice
COVID-19:  Tsis muaj sijhawm txwv rau ABAWD mus txog lub Rau Hli 30, 2022.
MLOOG ZOO!!

Kev cai tshiab! Yog koj tsis muaj tsev nyob koj mus thov tau nyiaj muas noj tsis muaj  txwv sijhawm.  Qhia koj lub hoobkas hauv nroog yog koj tsis muaj tsev nyob.
 

Daim ntawv qhia no tham txog cov kev pab zaub mov thiab tus neeg laus tsis muaj txij nkawm lossis menyuam muaj feem tau txais lawv ntev li cas.