Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org (ingiriisi kaliya) 
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211

“ABAWD” Waqtiga xadidan ee la siiyo Gargaarka Cuntada (SNAP) dadka waaweyn ee kelida ah oo aan cidina la noolayn

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada
COVID-19: ABAWD (dadka waaweyn ee shaqaysan kara oo aan cidna la noolayn) ma laha waqti xadidan ilaa laga gaaro Juun 2021.
DIGTOONI  (FEEJIGNAAN)!!

Sharci ( Qaanuun) Cusub! Haddii aad hadda tahay hooy laawe, waxaad heli kartaa Cuntada Gargaarka ah oo aan lahayn waqti xadidan.  U sheeg xafiiska ku yaal degmadaada haddii aad tahay hooy laaawe. U shee xafiiska degmada haddii aad hoy la’aan tahay.