Poob qab them nqi tsev lossis nqi fais fab, cua sov, thiab dej? Thov kev pab ntawm RentHelpMN.org (lus Askiv xwb)
Lug nug? hu 2-1-1 lossis ntaus koj tus zip code mus rau 898-211

Rov Hais Dua Txog Tsoomfwv Nyiaj Pab Pejxeem (Welfare) rau DHS

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm