Cov neeg Tuaj Nyob Teb Chaws No es Tsis Muaj Ntaub Ntawv Nyob Puas Sib Yuav Tau Hauv Lub Xeev Minnesota?

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog kev sib yuav rau cov neeg txawv tebchaws tsis muaj ntaub ntawv hauv Minnesota, yuav ua cas thiaj tau daim ntawv sib yuav, thiab sib yuav puas hloov koj txoj kev xwm txheej nyob tebchaws no.