“Cov Neeg Xauj Tsev Se Tau Rov Los” Vajtse Se Tau Rov Los

Daim ntawv qhia no tham txog tias yuav ua li cas cov neeg xauj tsev thiaj tau se rov qab.  Nws muaj lus qhia rau cov neeg yuav tsev thiab.