Cov Qhua uas Nyob Ntev Dhau

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Koj puas muaj leejtwg nyob hauv koj tsev es hais kom lawv tawm nyuaj kawg li?  Tej zaum nws yog ib tug phoojywg lossis txheeb zes uas ntsib teebmeem lossis ib tug menyuam muaj hnoob nyoog uas tsis tau tsiv tawm.  Nov yog tej yam muab los xav thaum txiav txim siab tias yuav kho qhov no li cas.  Zoo dua yog tias mus nrog ib tug kws lij choj tham vim txhua rooj plaub nyias txawv nyiam.  

Nco Cia:  yog raug teebmeem los ntawm koj tus qhua lossis ntshai rau koj txoj kev ruaj ntseg, hu rau 911.  Xav seb puas yuav ua daim Ntawv Tiv Thaiv (OFP) lossis daim Ntawv Txwv Tsis Pub Thab (HRO).  Saib peb daim ntawv qhia tseeb Ntawv Tiv Thaiv thiab Ntawv Txwv Tsis Pub Thab Los Ze.