Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Qofka Martida ah ee Aad rabo Inaad Iska Rarto

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Ma jiraa qof gurigaaga kula jooga hadda oo aad dhib aad ka marayso sidii aad isaga diri lahayd? Waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu yahay saaxiib ama qof ehelkaa ah oo dhibi haysto ama ilmo aad dhashay oo qaangaaray oo wali aan kaa tagin. Waxyaabahan soo socdaa waa kuwo aad tixgelin karto kolka aad go’aansanayso waxa aad ka yeelayso arrintan. Mar walba waxaa fiican inaad isku daydo inaad la tashato qareen waayo kiis walbaa xaaladiisu waa gaar.

Ogow: Hadii qofka kula joogaa uu naftaada khatar ku yahay ama aad ka cabsanayso inuu wax ku yeelo wac 911. Ka fakar inaad ka ka Qaadato Amar Maxkameed oo Amaan sii ah [Order for Protection (OFP)] ama Amar Khashkhasaad ka Deyn ah [Harassment Restraining Order (HRO)]. Eeg Xogta ururusan ee, Amarka Amaan Helida iyo Amarka Khashkhashaada.