Kev Nyab xeeb Tom Haujlwm thiab Kev Raug Mob tom Haujlwm (Nyiaj Raug Mob Haujlwm)

Tus sau
Education for Justice

Yog koj xav tias muaj tej yam tom koj lub chaw haujlwm ua rau koj muaj kev phomsij rau kev tas sim neej lossis kev raug mob muaj feem tshwm sim thaum twg los tau, koj tsis kam ua cov haujlwm nyob rau txoj kev ua haujlwm li ntawd tau. Koj muaj feem nrhiav kev pab kom koj lub chaw haujlwm muaj kev nyab xeeb.

Mloog daim ntawv qhia tseeb no