Kev Nyab xeeb Tom Haujlwm thiab Kev Raug Mob tom Haujlwm (Nyiaj Raug Mob Haujlwm)

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog cov cai koj muaj thaum koj txoj haujlwm tsis nyab xeeb, yuav qhia li cas thiab yuav ua li cas yog koj raug mob. 

Mloog daim ntawv qhia tseeb no