Poob qab them nqi tsev lossis nqi fais fab, cua sov, thiab dej? Thov kev pab ntawm RentHelpMN.org
Lug nug? hu 2-1-1 lossis ntaus koj tus zip code mus rau 898-211

Kev Nyab xeeb Tom Haujlwm thiab Kev Raug Mob tom Haujlwm (Nyiaj Raug Mob Haujlwm)

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Yog koj xav tias muaj tej yam tom koj lub chaw haujlwm ua rau koj muaj kev phomsij rau kev tas sim neej lossis kev raug mob muaj feem tshwm sim thaum twg los tau, koj tsis kam ua cov haujlwm nyob rau txoj kev ua haujlwm li ntawd tau. Koj muaj feem nrhiav kev pab kom koj lub chaw haujlwm muaj kev nyab xeeb.