Poob qab them nqi tsev lossis nqi fais fab, cua sov, thiab dej? Thov kev pab ntawm RentHelpMN.org (lus Askiv xwb)
Lug nug? hu 2-1-1 lossis ntaus koj tus zip code mus rau 898-211

Kev Tsim Txom Yog Dabtsi thiab Nws Cuam Tshuam Kuv Txoj Haujlwm Tau Li Cas?

Tus sau
Education for Justice
Saib lossis luam cov ntawv tawm

Kev tsim txim yog dab tsi?

Kev tsim txom yog thaum lub koomhaum pab pov hwm menyuam yaus lossis neeg laus txiav txim tias tus menyuam lossis tus neeg laus pab tsis tau nws tus kheej nyob hauv koj kev saib xyuas tau raug mob lossis tsis tau kev saib xyuas los ntawm koj. Tus neeg laus pab tsis tau nws tus kheej yog tug neeg nyob rau lossis tug neeg mob nyob hauv qhov chaw ua kam, tau kev pab cuam yuav tsum tso cai los ntawm txoj cai, lossis xiam lossis puas hlwb. Cov piv txwv muaj ntau: doog lossis khawb to, pob txha tawg, cov lus hawv lossis cov lus tsim txom, kev dag ntxias nyiaj, lossis tseg cov menyuam lossis cov neeg pab tsis tau nws tus kheej nyob ib leeg tsis muaj kev saib xyuas.