Cov Kev Txwv Ua Tsis Tau Haujlwm

Tus sau
Education for Justice

Kev txwv ua tsis tau haujlwm yog thaum Department of Human Services (DHS) lossis lub Minnesota Department of Health (MDH) kom koj tsum tsis txhob ua haujlwm ntawm qhov chaw uas koj “sib txuam” nrog cov neeg ua haujlwm.  Feem ntau, yog vim muaj dabtsi hauv koj qhov ntawv sau txog koj lossis keebkwm.  Haujlwm ua sib txuam yog tau nyob hauv

  • Cov chaw kho/kuaj mob
  • Chaw zov menyuam
  • Chaw ua niam/txiv qhuav rau menyuam
  • Cov tsev laus

Kev txwv ua tsis tau haujlwm yog dabtsi?

Tej yam dabtsi txwv kuv thiab yuav ntev npaum li cas?

Kuv ua li cas thiaj rov mus ua tau haujlwm?

Kuv nrhiav kev pab qhov twg?