Cov Kev Txwv Ua Tsis Tau Haujlwm

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog yuav ua li cas yog tias koj tsis tsim nyog tau ib txoj haujlwm thiab yuav nrog nws hais li cas. 

Kev tsis tsim nyog ua tsis tau haujlwm yog dabtsi?

Tej yam dabtsi txwv kuv thiab yuav ntev npaum li cas?

Kuv ua li cas thiaj rov mus ua tau haujlwm?

Kuv nrhiav kev pab qhov twg?