Koj Cov Cai nrog Koj Niam thiab Txiv lossis Cov Saib Xyuas Koj

Tus sau
Education for Justice

Hauv Minnesota, niam txiv thiab cov saib xyuas yuav tsum saib xyuas/tu lawv cov menyuam kom lawv muaj 18 xyoo. Niam txiv teem tau cov cai uas kom yuam taus thiab hais kom ua raws li.  Koj yuav tsum ua raws li cov cai koj niam thiab txiv teem cia. Koj muaj cai kom koj niam thiab txiv tiv thaiv koj thiab saib xyuas/tu koj.