Xuquuqaha aad ku Leedahay Waalidka iyo Ilaaliyaha

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Minnesota, waa waajib saaran waalidiinta iyo ilaaliyeyaashu in ay daryeelaan carruurtooda ilaa ay ka gaaraan 18. Waalidku waxay kale oo samayn karaan oo fulinna karaan xeerar macquul ah. Waa in aad raacdid xeerarka waalidka ay jideeyaan. Waxaad xaq u leedahay in aad waalidkaa ka filatid in ay sugaan amnigaaga kuna daryeelaan.