Koj Cov Cai thaum Lawv Tuaj Coj Rov Qab

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog thaum lawv tuaj coj rov qab, dabtsi thiaj coj tau rov qab, thiab yuav ua li cas yog tias koj tej khoom/chaw raug coj rov qab.