Koj Cov Tswv Yim Nrhiav Hauj Lwm

Tus sau
Education for Justice

Yog koj tau txoj kev pab los ntawm Vocational Rehabilitation Services (VRS) los sis ntawm lub Xeev State Services rau cov Dig Muag (SSB), koj thiab koj tus kws cob qhia nrhiav hauj lwm mam txiav txim seb puas toobkas kev soj ntsuam. Kev soj ntsuam yog yuav siv los ntsuas qhov koj lub dag zog, tseem ceeb, tej koj xav ua thiab tej koj xav tau rau los ua tau txoj hauj lwm. Txoj kev soj ntsuam pab koj npaj lub tswv yim ua hauj lwm uas hu ua Employment Plan (EP). Tej zaum kuj yog hu raws lub npe hu ua Individualized Plan for Employment (IPE) no thiab.