Qorshayaasha Shaqada

Waxaa qoray
Education for Justice

Hadii aad xaq u leedahay adeegyada Tababarka Xirfadaha (VRS) ama Adeegyada Gobolka ee Indhoolayaasha (SSB), adiga iyo la taliyahaaga waxa aad go’aansan kartaan in qiimeyn loo baahan yahay. Qiimeynta waxaa loo isticmaali in lagu ogaado waxa aad ku roon tahay, mudnaanahaaga, xiisahaaga iyo baahidaada si aad u shaqeysato. Qiimeyntu waxa ay kaa caawin inaad sameysato qorshe hawleed la yiraa Qorshaha Shaqada (EP). Marmarka qaarkoodna waxaa la yiraa Qorshaha Shakhsiyanka ah ee Shaqada (IPE).