Kuv Puas Raug Mus Kaw Nkuaj Yog Kuv Tsis Them Kuv Cov Nuj Nqis?

Tus sau
Education for Justice

Daim ntawv qhia no tham txog raug ntes vim koj tsis tau them cov nyiaj koj tiv, puas yuav muaj tshwm sim tau rau koj thiab yuav ua li cas yog nws tshwm sim.